Home » Verkeersplan scenario's

Gemeente Heiloo

Verkeersplan Scenario's

Heiloo: 5 mei 2017

  

In 2016 is op initiatief van de Gemeente Heiloo een Maatschappelijke Denktank gestart over het Verkeersplan Heiloo. Het Verkeersplan dat al in 2015 gereed zou zijn!

 

Stichting Heilloze Weg heeft haar medewerking aan deze denktank op de tweede bijeenkomst opgezegd, omdat de Afslag A9 niet ter discussie mocht worden gesteld. Stichting Heilloze Weg is namelijk van mening dat éérst de huidige verkeersproblemen in Heiloo op de Stationsweg, Kerkelaan en andere wegen moeten worden opgelost, vóórdat überhaupt besloten kan worden tot een Afslag A9 bij Heiloo. Zeker nu blijkt dat die Afslag A9 alleen al tot een verkeertoename van 28% - 64% op de wegen van Heiloo leidt.

 

Bovendien bleek dat :

  • een open discussie niet de bedoeling was en deze van meet af aan onmogelijk werd gemaakt;  de deelnemers waren van te voren geselecteerd en zelfs de groepsdiscussies waren georkestreerd
  • het niet de bedoeling was dat raadsleden de bijeenkomsten zouden bijwonen om zo de mening van hun kiezers te horen
  • de deelnemers onvoldoende en te laat van informatie werden voorzien; de meest recente verkeerscijfers bleken uit 2010  
  • er van de bijeenkomsten geen door de deelnemers geaccordeerde verslagen zijn gemaakt
  • er geen gelegenheid voor kritiek en vragen werd geboden, getuige ook een citaat uit mail van de discussieleider:  “Voor de komende sessie geven wij geen ruimte voor tussentijdse interrupties of vragen, maar pas na afloop van de presentatie. Wij vragen u zich daar dan ook aan te houden” .
  • de discussieleider belanghebbende is in de discussie als lid van Heiloo2000 en de Ondernemersvereniging Heiloo
  • de twee kritische artikelen over de Denktank op Dichtbij Heiloo (juni en augustus 2016) verwijderd zijn

 

Het enig doel van de Denktank is hoogst waarschijnlijk alleen het kunnen afvinken van het puntje “Bewonersparticipatie”. 

 

Na het afzeggen van ettelijke Denktank bijeenkomsten in 2016 heeft de gemeente eind 2016 de uitkomsten van de verkeersonderzoeken gepresenteerd en de leden van de Denktank een 10-tal scenario's voorgelegd. Geen van deze 10 scenario's bood een adequate oplossing voor de verkeersproblemen in Heiloo.

Na nog enkele maanden vertraging is voor 15 mei 2017 een nieuwe bijeenkomst gepland. Daarin zullen, op basis van een geactualiseerd Verkeersmodel en recentere Verkeerscijfers, wederom 10 scenario's worden voorgelegd aan de deelnemers.

Op meerdere verzoeken van de deelnemers om voor 15 mei 2017 meer informatie over de uitgangspunten van dit geactualiseerde Verkeersmodel en over de schetsen van de verkeersstromen te mogen ontvangen, reageert de gemeente Heiloo afwijzend:

"Geachte leden van de Maatschappelijke Denktank,

Vanuit enkele vertegenwoordigers is de vraag gekomen om de gedetailleerde modelplots van de verschillende scenario’s toegestuurd te krijgen. Dit zijn kaartbeelden met daarop de intensiteiten van alle wegen die in het verkeersmodel zijn opgenomen. Bij de vorige sessie in november 2016 hebben we deze wel meegestuurd. Wij hebben deze kaartbeelden bewust (nog) niet meegestuurd omdat onze ervaring is dat verschillende deelnemers hierdoor té gedetailleerd inzoomen op specifieke locaties. Dit terwijl we juist eerst de resultaten van de berekeningen willen toelichten en de hoofdlijnen met de Maatschappelijke Denktank willen bespreken. Daarbij vermelden we nogmaals dat het verkeersmodel een heel geschikt middel is om het effect van maatregelen op de verkeersstromen op de hoofdstructuur in beeld te brengen, maar zich er minder voor leent om op een hoog detailniveau in te zoomen.

Natuurlijk stellen we de modelplots direct na de Maatschappelijke Denktank digitaal ter beschikking aan hen die daar interesse in hebben.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwelkomen u graag aanstaande maandagavond 15 mei om 19.30 uur bij “Onze Lieve Vrouw ter Nood” aan de Hoogeweg 65 te Heiloo".

 

Ook nu blijkt dat een open discussie niet mogelijk is, dat er onvoldoende gelegenheid voor vragen en kritiek is en dat de deelnemers niet tijdig en volledig worden geïnformeerd! 

Bovendien blijkt ook nu dat geen van de 10 scenario's een adequate oplossing biedt voor de huidige verkeersproblemen, laat staan voor de extra problemen ten gevolge van de verkeerstoename  van de Afslag A9!

 

Tot op heden heeft de gemeente de gevraagde informatie over de uitgangspunten van het Verkeersmodel en de de Verkeerscijfers nog niet opgeleverd!

Wel kregen de deelnemers van de Maatschappelijke Denktank te horen dat inmiddels alleen nog maar tussen 2 scenario's kan worden gekozen en dat doorrekening van de door de deelnemers aangereikte nieuwe scenario's niet tot vertraging van de planning (van de Aansluiting A9 ) mag leiden:

                                                                                    

2017-05-04 Memo doorrekenen scenario's def
PDF – 355.0 KB 38 downloads