Verkeer

Ambitieuze uitbreidingsplannen van de gemeente Heiloo, Castricum en Alkmaar alsmede de Provincie Noord Holland vormen de basis voor de het aanleggen van een extra aansluiting van de A9. Meer woningen en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in de Boekelermeer zouden leiden tot grotere verkeersstromen. In 2008 gaf de gemeente bureau Goudappel en Coffeng de opdracht voor een verkeersonderzoek en het opstellen van een verkeersplan passend bij alle ambities. Dit verkeersonderzoek en -plan is de meest recente studie en vormt de basis voor de huidige plannen voor de aansluiting A9. 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Heiloo haar ambities voor woningbouw en bedrijventerrein rigoureus moeten bijstellen. Het argument voor de aansluiting A9 verschoof 180 graden: van het opvangen van een groter verkeersaanbod naar de noodzaak om een impuls te geven aan de stagnerende verkoop van woningen en bedrijfskavels. De aansluiting moest zelf het extra verkeersaanbod genereren! Daarna verschoof het argument voor de aansluiting van de A9 naar het ontlasten van het kruispunt Kennemerstraatweg/Ring Alkmaar. En weer later werd het oplossen van de problemen op de N203 tussen Zaanstad en Alkmaar als argument voor de aansluiting gebezigd. Kortom, gelegenheidsargumenten.

 

Feit is dat er tot op heden geen actueel en volledig onderzoek is gedaan naar de verkeersstromen in de regio. Noch naar het actuele aanbod in de regio nu, noch naar de effecten van de onverhoopte aansluiting van de A9 later. Het in 2008 gedane verkeersonderzoek is niet alleen achterhaald, maar ook zeer beperkt.  Ook de verkeerstellingen die onlangs door Arcadis zijn uitgevoerd, zijn zeer beperkt. Onderzoeken en tellingen betreffen de verkeerscapaciteit van enkele wegen/kruispunten in het plangebied maar meten niet het effect van de aansluiting van de A9 op andere wijken in Heiloo. Noch het effect op buurgemeenten zoals Egmond Binnen, noch het effect op extra kustverkeer, noch het effect op het forensenverkeer.

 

Ook zonder onderzoek moge duidelijk zijn dat de aansluiting extra verkeer richting de kust zal uitlokken.  Dit zal zijn weg gaan zoeken via de Vennewatersweg richting de oude dorpskern van Egmond Binnen de woongebieden van Heiloo West. Door de aanleg van een spoortunnel in de Vennewatersweg wordt dit een nog reëlere dreiging. Ook zullen verkeerstromen in Heiloo zich over andere wegen gaan verdelen. Dit zal een exrra milieubelasting voor deze wegen betekenen Deze consequenties zijn nog niet duidelijk in kaart gebracht, laat staan dat over maatregelen ter beperking van de milieuhinder is nagedacht.

 

Naar de huidige en toekomstige effecten van de aansluiting op het leefmilieu in termen van lawaai, fijnstof, et cetera, is overigens helemaal geen onderzoek gedaan. Ondanks dat vanuit de Europese Unie strenge regels gelden tav. grenswaarden en streefwaarden van stoffen in de lucht. Net zo min zijn alle veiligheidsaspecten meegewogen. Aspecten van het extra verkeer door woonwijken en aspecten van de aansluiting zelf. Niet voor niets heeft  Rijkswaterstaat jarenlang geweigerd om de aansluiting aan te leggen. Reden:  nog een afslag op het slechts 9 kilometer lange traject tussen Alkmaar-Akersloot zou leiden tot juist meer files en grotere onveiligheid.

 

Tot slot, Heiloo heeft een goede spoorverbinding die nog intensiever wordt. Vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt is het beter om het gebruik van de trein stimuleren en het gebruik van de auto te ontmoedigen.