Werken

Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing hebben een groot effect op de arbeidsmarkt.  Dit leidt tot minder werkenden en meer afhankelijken. Daarnaast constateert de STEC Groep, een stedenbouwkundig onderzoeksbureau, in haar onderzoek verricht in 2014 een aantal structurele trends. Om te beginnen de trend van het 'nieuwe werken' en het 'thuiswerken'.  Daar bij komt de trend van toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt door een groeiend aantal zzp-ers en tijdelijke contractanten. Veel bedrijven hebben tegenwoordig een schil van flexwerkers en passen hun bedrijfsomvang en behoefte aan werklocaties aan de economische omstandigheden aan.

 

Ook ten aanzien van de arbeidsmarkt is sprake van een trek naar de stad. De  structurele trend is bedrijfsverhuizing naar de grote steden en vooral naar de hoofdstad. Dit heeft zijn weerslag op de markt voor werklocaties en bedrijventerreinen. De vraag naar werklocaties komt de laatste jaren hoofdzakelijk vanuit het kleinbedrijf en de zzp-ers. Hierbij is een trend waarneembaar van koop naar huur, omdat banken veel terughoudender zijn in hun kredietverlening dan enkele jaren geleden. Bovendien is er een verschuiving gaande van uitbreidingsvraag naar vervangingsvraag. Hierdoor ontwikkelt de uitbreidingsvraag zich veel minder snel dan voorspeld en is de uitbeidingsvraag naar bedrijventerreinen fors lager dan verwacht.

 

Deze uitbreidingsvraag wordt  ook beinvloedt door nieuwe wetgeving.  Sinds 2012 is het voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen wettelijk vereist dat aantoonbaar behoefte is aan nieuwe terreinen ergo dat er geen ruimte is op bestaande terreinen ( Ladder van Duurzame ontwikkeling)

 

Buck Consultants komt in een eerder onderzoek uit 2013 tot de conclusie dat het aanbod aan bedrijventerreinen in de regio Alkmaar tot 2030 de vraag ruim 3 keer overtreft met een aanbod van 229 hectare ten opzichte van een vraag van 65 hectare. De STEC Groep stelt op grond van haar recentere onderzoek dat er in de regio Alkmaar een herprogrammering en heroriëntatie nodig is van nieuwbouw naar goed beheer en doorontwikkeling. Tevens adviseert de STEC Groep om een streep te halen door 29,9% van het bedrijventerrein Boekelermeer (Alkmaar en Heiloo) omdat hiervan 65 hectare in met name de zuidwesthoek kansloos is of twijfelachtige kansen heeft.  De STEC Groep stelt vervolgens dat slechts 5% van de vraag naar bedrijventerreinen in de regio Alkmaar uitgaat naar de Boekelermeer Heiloo waarmee Heiloo samen met Langendijk de minst aantrekkelijke locatie is. Deze vraag is bovendien vooral lokaal; bedrijven verhuizen binnen de gemeente of regio. Dit betekent dat verhuizing leidt tot leegstand elders in de regio. Leegstand die weer leidt tot verloedering, onrendabele investeringen en veel exploitatiekosten.

 

De lokale vraag betekent ook dat er geen grote toename van nieuwe werkgelegenheid is in de regio; er is slechts sprake van een verhuizing van bestaande werkgelegenheid binnen de regio. 

 

Daarnaast speelt er een aantal lokale factoren. Er worden in de regio Alkmaar en binnen Heiloo veel bedrijventerreinen ontwikkeld die met elkaar concurreren. In Heiloo zijn dit de bedrijventerreinen De Oude Werf, Oosterzij en Willibrord Business Center en eventueel het Campinaterrein. Met name op de De Oude Werf en de  Oosterzij is sprake van substantiële leegstand.  Op het bedrijventerrein Boekelermeer is nog niet de helft van de bedrijfskavels verkocht;  van deel A is nog 15.000m2 uit te geven,  de delen B en C zijn vanwege onverkoopbaarheid bij raadsbesluit onder Materiële Vaste Activa gezet.

 

De verkoop van bedrijfskavels in deel B aan Kaptein BV is een noodsprong. Op de verkoop van bedrijfskavels aan Kaptein BV verdient de gemeente Heiloo slechts €86.000,-  en in geval van een stijging van de kosten met 10% slechts €7.000,-. Een wel heel magere winst dankzij de lage verkoopprijs per vierkante meter. En na gemaakte kosten van ruim €600.000,- voor het ophogen, bouw- en woonrijp maken van het terrein. Met bijkomend risico dat de kavels die achter Kaptein BV liggen onverkoopbaar blijken en er een nog groter areaal aan bedrijventerrein braak komt te liggen en niet geschikt is voor herbestemming.

 

Doordat er minder bedrijfskavels worden verkocht dan gepland en tegen een veel lagere vierkante meter prijs dan gepland, zullen de in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal geplande inkomsten lager zijn dan gepland en later worden gerealiseerd dan gepland.  Dit betekent een gat in de financiering van de aansluiting A9 die uit deze verkopen moet worden bekostigd.