Home » Feiten en Argumenten » Financien

Financien

De financiele afspraken rond de extra aansluiting A9 zijn vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.  In deze overeenkomst is vastgelegd dat de kosten van de aanleg van de afsluiting sec, ter grootte van €27,9 miljoen, als volgt zijn verdeeld:

  • Provincie Noord Holland     €6,9 miljoen
  • Alkmaar                                  €9,6 miljoen
  • Castricum                               €2,9 miljoen
  • Heiloo                                     €8,5 miljoen

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over groenprojecten voor een totaal bedrag van €14 miljoen.  De kosten daarvan zijn als volgt verdeeld:  

  • Provincie Noord Holland     €7,0 miljoen
  • Castricum                               €1,75 miljoen
  • Heiloo                                     €5,25 miljoen

 In totaal heeft de gemeente Heiloo zich voor €13,75 miljoen vastgelegd.

 

Ondertussen stijgen de kosten en worden tal van andere projecten gestart die nodig zijn voor de Aansluiting A9, maar waarvan het college elk verband daarmee bij hoog en bij laag ontkent. 

 

De stand per september 2017:

Aansluiting A9 € 38 miljoen

Voor eventuele meerkosten is in de overeenkomst een risicovoorziening opgenomen van €5,2 miljoen, De Provincie heeft deze voorziening voor haar rekening genomen.  Door het niet incalculeren in de overeenkomst van ruim €5 miljoen aan kosten voor Rijkswaterstaat en BTW was deze risicovoorziening binnen enkele maanden na het opstellen van de overeenkomst reeds opgsoupeerd.

Eventuele verdere risico's of meerkosten komen voor rekening van de betreffende contractpartijen.  

  • Om te beginnen de kosten voor indexatie en BTW voor bij elkaar € 1,1 miljoen
  • Dan de € 3 miljoen kostenstijging die begin 2017 opdook. De Provincie NH betaalt daarvan €1,5 miljoen en Heiloo moet € 0,62 miljoen extra bijdragen
  • En herstel van de fietsverbinding die zou verdwijnen voor € 1,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen voor rekening van Heiloo

Inmiddels raamt de Provincie NH de totale kosten voor de Aansluiting sec op € 38 miljoen!

 

Reconstructie Kanaalweg  €2,8 miljoen

Omdat in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal geen rekening is gehouden met de aanpassing van de Kanaalweg, komen deze kosten dus voor rekening van de gemeente Heiloo. In totaal kost de Reconstructie €2,8 miljoen. Net geen €3 miljoen, zodat de gemeente Heiloo gebruik kan maken van de BDU-subsidie van de Provincie NH voor infrastructurele projecten kleiner dan €3 miljoen.

 

Spoortunnel Vennewatersweg  € 13,4 miljoen

Omdat de extra aansluiting op de A9 een groter verkeersaanbod genereert dat door Heiloo zijn weg vervolgt naar de Egmonden en de kust, blijken nog meer aanvullende projecten "noodzakelijk".  Zo is er een grotere behoefte aan de ondertunneling van het spoor bij de Vennewatersweg. De kosten hiervan waren aanvankelijk geraamd op ruim €10,8 miljoen. Begin september meldde het college een kostenoverschrijding van €2,6 miljoen.  Om te voorkomen dat Heiloo subsidies misloopt (SPODO subsidie) moet in 2017 gestart worden met de spoortunnel. Ruim € 6 miljoen van de in totaal € 13,4 miljoen komt voor rekening van de gemeente Heiloo.  

 

Aanpassing Vennewatersweg  € 4,5 miljoen

Ook de Vennewatersweg dient te worden aangepast, maar dit was de gemeente Heiloo "vergeten". 

 

Aanpassing Kapellaan € 0,9 miljoen

Aanvankelijk zou de Kapellaan worden afgesloten voor autoverkeer. Na succesvol protest van diverse ondernemers op de Hoogeweg en het bestuur van de OLV ter Nood kapel, zijn de plannen bijgesteld. De Kapellaan blijft open a raison van € 0,85 miljoen.

 

Tunnel Golfclub € 0,2 miljoen

Waar aan de ene kant een compleet woonhuis met schuur moet worden gesloopt, is aan de andere kant alle ruimte voor de Golf & Countryclub Heiloo. Het tracé van de Aansluiting wordt keurig om de driving range heen gelegd en om er te komen zal de gemeente Heiloo een tunnel onder de Lagelaan aanleggen voor het luttele bedrag van € 0,19 miljoen. 

 

Aanpassingen naar aanleiding van het Verkeersplan   kosten onbekend

Evenmin meegenomen in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zijn de verkeers- en infrastructurele maatregelen om het sluip- en kustverkeer tegen te gaan en om de leefbaarheid van betreffende woonwijken te verbeteren. Om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn, dient eerst een Verkeersplan te worden vastgesteld. Volgens de eigen planning van de gemeente Heiloo zou het Verkeersplan 2008 in 2015 worden geactualiseerd; het is er anno 2017 nog steeds niet. 

 

Natuurcompensatie kosten onbekend

En net zo min zijn de onderzoeken, tellingen en mitigerende maatregelen meegenomen die wettelijk vereist zijn vanwege het opofferen van beschermde Natuur Netwerk Nederland gebieden. Dito ten aanzien van de verkeersonderzoeken en de onderzoeken en metingen inzake het leefmilieu.

 

De gemeentefinancien van Heiloo staan al flink onder druk en er is feitelijk geen ruimte om verdere kosten en tegenvallers uit hoofde van de aansluiting op de A9 op te vangen.  Feit is wel, dat wanneer alle kosten op de juiste wijze worden meegenomen in de financiering, de gemeente Heiloo vele miljoenen euro's meer zal moeten betalen dan de voorgespiegelde €13,75 miljoen. 

 

Desondanks houdt de gemeente Heiloo krampachtig vast aan de aansluiting en zadelt zij haar inwoners op met nog meer bezuinigingen...