Home » Historie

Historie

De plannen voor de extra aansluiting van de A9 dateren van 30 jaar geleden. Jarenlang heeft Rijkswaterstaat deze aansluiting uit veiligheidsoverwegingen tegengehouden. Meer afslagen op het traject Alkmaar - Akersloot zouden volgens Rijkswaterstaat tot meer files en dus meer onveiligheid leiden.  Begin 2000 wilde de Provincie Noord Holland haar experiment 'Wonen in het Groen' ten uitvoer brengen. Een experiment waar eerder de Haarlemmermeer al afwijzend op had gereageerd. Maar Alkmaar wilde de files rond het Kooimeerplein verminderen en  Heiloo, Castricum en Limmen wilden verder uitbreiden, en daarmee was een gunstig klimaat ontstaan voor het experiment op de grens van de gemeenten Heiloo en Limmen.

 

De afspraken om het experiment te realiseren werden in 2008 vastegelegd in een Nadere Overeenkomst Financiele Afspraken, kortweg NOFA1 genoemd. Deze afspraken betroffen de woningbouw in Zuiderloo en de Zandzoom, het bedrijventerrein Boekelermeer én de extra aansluiting op de A9 bij Heiloo.  Aanvankelijk waren de kosten van de aansluiting geraamd op ruim €53 miljoen. De gemeente Heiloo zou hiervan €27,8 miljoen voor haar rekening nemen.  De gemeente verwachtte dit bedrag te kunnen opbrengen uit de verkoop van woningen in Zuiderloo, de Zandzoom en de bedrijfskavels in de Boekelermeer.  Al snel bleek dat er geen opbrengsten uit de woningverkopen en de verkoop van de bedrijfskavels waren maar louter verliezen.  Miljoenenverliezen. 

 

De gemeente Heiloo heeft in 2013 aangegeven niet in staat te zijn haar bijdrage van €27.8 miljoen te kunnen betalen. Heronderhandelingen met de contractpartijen volgden.  Uiteindelijk hebben deze er mee ingestemd om ruim €19 miljoen extra voor hun rekening te nemen, zodat de gemeente Heiloo 'slechts’ €8,5 miljoen plus €5,25 miljoen aan groenprojecten zou hoeven te betalen. In totaal €13,75 miljoen. Deze herziene afspraken zijn op 12 maart 2014, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.  

 

In oktober 2014 bleek dat de Provincie Noord Holland de realisatie van de plannen voor de aansluiting van de A9 wel heel voortvarend ter hand had genomen. Zonder de vereiste besluitvorming was het project van de zogeheten 'studiefase' naar de 'realisatiefase' overgezet en de gemeente Alkmaar was al druk doende met alle voorbereidingen. Toen de Provincie Noord Holland vanwege het niet doorgaan van andere projecten een potje van €51 miljoen vond en hiermee de realisering van de aansluiting wilde doordrukken, heeft een tiental maatschappelijke en milieu-organisaties een verzoek gericht aan Gedeputeerde en Provinciale Staten om meer zorgvuldigheid te betrachten bij de besluitvorming en de juiste stappen hierin te bewandelen. 

 

In november 2014 is dankzij een motie van SP, gesteund door D’66, PvdA, Groen Links en Partij voor de Dieren het project aansluiting A9 van de 'realisatiefase' teruggezet in de 'planfase'.  Dit betekent dat Provinciale Staten eerst een goede maatschappelijke afweging kan maken alvorens tot verder stappen over te gaan.