Natuur

De extra aansluiting van de A9 heeft een desastreus effect op de natuur, het milieu en de landschappelijke waarden van het Heilooer en Limmer Die ten oosten van de A9.  Van alle 6 alternatieve trajecten betekent het voorgestelde tracé, inclusief de parallelweg die nodig is omdat het landbouwverkeer geen gebruik mag maken van de aansluiting, de grootste aanslag op deze beschermde gebieden. 

 

Het Heilooer en Limmer Die zijn ingedeeld als ‘Vochtig weidevogelgrasland’ en ‘Vochtig schraalgrasland’ en maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland voorheen Ecologische Hoofdstructuur. Het zijn essentiele foerageer-, migratie- en voortplantingsgebieden voor beschermde soorten ( tabel 1, 2 en 3 soorten van de Flora- en Faunawet zoals de ronde zonnedauw, de noordse woelmuis, de bittervoorn en verschillende soorten vleermuizen waaronder watervleermuis en rosse vleermuis). Op grond van de Europese Habitatrichtlijn dient Nederland te zorgen voor een gunstige staat van instandhouding van deze gebieden. Ook op grond van  de Provinciale Structuurvisie 2040 dienen de Oosterzijpolder, het Heilooer en Limmer Die als Natuur Netwerk Nederland gebieden in stand te worden gehouden. De Provinciale Weidevogelvisie 2009 stelt expliciet dat weidevogelgebieden nadrukkelijk beschermd dienen te worden vanwege de daling van broedparen weidevogels zoals de grutto. 

 

De Flora- en Faunawet en het Vleermuisprotocol 2013 schrijven onderzoek en inventarisaties voor. De gemeente heeft tot op heden geen wettelijk verplicht gestelde inventarisatie uitgevoerd.  De gemeente beschikt tot op heden ook niet over de vereiste ontheffingen van de Flora- en Faunawet. Bovendien dient de gemeente de verloren gegane functies te mitigeren en te compenseren. Onderzoek naar mitigerende maatregelen is tot op heden niet gedaan. Deze verplichte (!) mitigerende maatregelen zijn evenmin meegefinancierd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal*. 

 

De jarenlange investeringen (lees: subsidies) en beheersactiviteiten van Landschap Noord-Holland worden met de aansluiting van de A9 teniet gedaan.  Niet alleen leidt de aansluiting tot meer licht en verkeerslawaai en dus verstoring van genoemde beschermende weide en watervogelgebieden, ook moet het waterpeil in Oosterzijpolder worden aangepast hetgeen ten koste gaat van beschermde flora en fauna.  De vernietiging,  doorsnijding  en versnippering van dit beschermde gebied maakt een verantwoorde en intensieve bescherming ervan in de toekomst vrijwel onmogelijk. In meerdere opzichten een enorme kapitaalvernietiging!

 

De aansluiting van de A9 heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke groenvoorziening in heel Heiloo. De gemeentefinancien staan al sterk onder druk.  De extra aansluiting leidt tot nog meer bezuinigen op tal van zaken waaronder het gemeentegroen.  Overal maken struiken en bomen plaats voor gras en verliezen insecten, amfibien, vogels en klein wild hun schuil-, nestel- en foerageermogelijkheden. 

 

De aansluiting zal extra verkeer richting de kust uitlokken.  Dit zal zijn weg gaan zoeken via de Vennewatersweg richting de oude dorpskern van Egmond Binnen. Door de aanleg van een spoortunnel in de Vennewatersweg wordt dit een nog reëlere dreiging. Ook zullen verkeerstromen in Heiloo zich over andere wegen gaan verdelen. Dit zal een extra verkeers- en dus milieubelasting voor deze wegen en wijken betekenen. De consequenties daavan zijn nog niet duidelijk in kaart gebracht, laat staan dat over maatregelen ter beperking van de verkeers- en milieuhinder is nagedacht. 

 

*) Volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zal de compensatie voor de aansluiting A9 bestaan uit groenprojecten ten bedrage van €14 miljoen. Heiloo neemt hiervan  €5,25 miljoen voor haar rekening en Castricum €1,75 miljoen. Deze gemeenten brengen genoemde bedragen bijeen door de verkoop van respectievelijk 1800 en 600 woningen in Zandzoom en Zuiderloo. Per woning wordt  €2917,- gestort in een groenfonds  (2400 x 2917 = €7 mln).

 Heiloo Zuiderloo biedt ruimte voor 700 woningen waarvan Kennemer Wonen inmiddels 170 huurwoningen heeft gerealiseerd. Met Timpaan zijn afspraken voor 265 woningen.  Bouwfonds heeft de plannen voor koopwoningen ingetrokken omdat slechts 2 van de 22 zijn verkocht. In Zandzoom is nog niets gebouwd. Samengevat:  in Heiloo een gat van 263 woningen oftwel bijna € 4 mln).  Conclusie: vanwege stagnerende woningbouw onvoldoende middelen voor groenprojecten.