Home » Activiteiten

Activiteiten

Heilloze Weg tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het beoordelen, beïnvloeden en begeleiden van met de doelstelling samenhangende plannen en maatregelen;
  • het geven van voorlichting aan en het stimuleren van de onderlinge communicatie tussen inwoners;
  • het bevorderen van de communicatie tussen inwoners en de overheid;
  • het voeren van overleg met de gemeentelijke, regionale en provinciale overheden en het bevorderen van een goede ruimtelijke ordening door het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van onder meer bestemmingsplannen, gemeentelijke-, regionale- en provinciale structuurvisies;
  • het (bijdragen in het) verwerven van roerende en onroerende zaken, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, 
  • het verrichten van alle verdere wettelijke handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waarbij inbegrepen het optreden in rechte, een en ander voor zichzelf alsook, indien het bestuur daartoe verplicht, ten behoeve van derden, zowel leden van de stichting als anderen, in alle gevallen waarin het belang van een derde samenvalt met dat van de stichting, voor zover de stichting daartoe gemachtigd is.