Home » Zienswijze Voorontwerp

Zienswijze Stichting Heilloze Weg

op Voorontwerp Bestemmingsplan aansluiting A9

Heiloo: 22 juli 2016

  

Geacht College,

 

Hierbij dient de Stichting Heilloze Weg haar inspraakreactie/zienswijze in bij het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 (in navolgende aangeduid met het Voorontwerp).

Stichting Heilloze Weg zet zich in voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving. Het werkgebied is Heiloo en buurgemeenten waaronder Bergen, Egmond, Schoorl (BES) en Castricum, Akersloot, Limmen (CAL) waarbinnen een groot deel van het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD), een Natura 2000 gebied en een groot deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/ Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied ligt. De statutaire doelstellingen van de stichting omvatten uitdrukkelijk de actieve bescherming van natuur en leefmilieu in haar werkgebied. Stichting Heilloze Weg beschouwt zich derhalve nadrukkelijk als belanghebbende in deze zaak.

Bij het Voorontwerp heeft de Stichting Heilloze Weg een aantal algemene reacties/zienswijzen en een aantal specifieke reacties/zienswijzen die onderstaand per pagina van het Voorontwerp worden aangegeven.

Daarenboven neemt Stichting Heilloze Weg in haar inspraakreactie/zienswijze de bijgesloten inspraakreacties/zienswijzen van andere bewoners- en milieugroepen integraal op en behoudt Stichting Heilloze Weg zich het recht voor om in een verdere gerechtelijke procedure ook op grond van deze inspraakreacties/zienswijzen bezwaar aan te tekenen.

 

A.  Algemene reacties/zienswijzen

1.  De Stichting Heilloze Weg acht het Voorontwerp te onvoldoende uitgewerkt en derhalve de terinzagelegging te prematuur omdat de nodige kennis omtrent relevante feiten te kort schiet.

Immers:

 • de uitkomsten van het Second Opinion traject (inzake te nemen verkeersmaatregelen ten gevolge van de Aansluiting A9) op verzoek van de gemeenteraad zijn niet in het Voorontwerp verwerkt
 • de uitkomsten van de Maatschappelijke Denktank inzake gevolgen en te nemen verkeersmaatregelen van de Aansluiting A9 zijn niet in het Voorontwerp verwerkt
 • tal van onderzoeken zijn op verouderde gegevens gebaseerd en dienen te worden geactualiseerd, herberekend dan wel verfijnd:

. het verkeersonderzoek van Goudappel & Coffeng is gebaseerd op tellingen van voor en uit 2010

. de NO2 depositie in het Natura2000/Duingebied is gebaseerd op dit verkeersonderzoek en dus verouderde gegevens;

. onderzoek naar geluidshinder, luchtkwaliteit en water

. onderzoek naar Flora & Fauna, archeologie en cultuurhistorische waarden

 • de (niet-actuele) flora & fauna onderzoeken tonen negatieve ecologische effecten aan waarvoor "mitigatie" nodig. De mitigatie (hoe, waar, wanneer, etc) is nog niet ingevuld
 • tal van onderzoeken hebben nog niet plaatsgevonden en dienen nog te worden uitgevoerd:

. nader (kenteken)onderzoek naar oorsprong en bestemming verkeer om gerichter (verkeers) maatregelen te kunnen nemen

. aanvullend archeologisch onderzoek

. aanvullend bodemonderzoek i.v.m. sterke verontreiniging met PAK + sanering(splan)

. aanvullend vleermuisonderzoek omgeving Kanaalweg (advies Bugel Hajema)

. lokaal onderzoek naar luchtkwaliteit in de dorpskern en bij scholen (NO2, CO2, fijnstof, etc),

. MER beoordeling

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

 

2.  De Stichting Heilloze Weg acht het Voorontwerp te onvoldoende afgewogen en de terinzagelegging dus te prematuur omdat de nodige kennis omtrent de af te wegen belangen te kort schiet.

Immers:

 • het College heeft in 2010 gekozen voor de voorliggende variant Aansluiting A9 en heeft dit besluit in 2011 slechts ter kennisgeving (!) aan de Raad voorgelegd; er heeft geen belangenafweging binnen de Raad plaats gevonden
 • pas in 2016 heeft het College op verzoek van de Raad een Second Opinion traject opgestart en de uitkomsten hiervan zijn niet meegewogen in het Voorontwerp; geen belangenafweging dus het College heeft pas in 2016 een bewonersparticipatie traject opgestart en de uitkomsten hiervan zijn niet meegewogen in het Voorontwerp en zeker niet in eerdere fasen van het project Aansluiting A9; geen belangenafweging dus
 • het College heeft pas in 2016 een bewonersparticipatie traject opgestart en de uitkomsten hiervan zijn niet meegewogen in het Voorontwerp en zeker niet in eerdere fasen van het project Aansluiting A9; geen belangenafweging dus
 • het bewonersparticipatie traject in 2016 is strak door voorstanders van de huidige variant aangestuurd en geregisseerd; geen degelijke, onafhankelijke belangenafweging dus
 • de buurgemeente BES is tegen de gevolgen van voorliggende variant de Aansluiting A9; de belangen van (de inwoners van) de buurgemeente zijn onvoldoende meegewogen
 • er heeft geen MER noch MER beoordeling plaatsgevonden; de belangen van milieu, natuur en leefomgeving zijn onvoldoende meegewogen
 • de belangen van enkele (georganiseerde) ondernemers zijn duidelijk overwogen; zowel in 2014 als in 2016 is het College door ondernemers via mail en brief onder druk gezet om cruciale besluiten te nemen (te weten de mail van Kaptein BV op 21 februari 2014 vlak voor ondertekening ONS en de brief van Ondernemers 26 juni 2016 vlak voor ondertekening Realisatie overeenkomst A9) dan wel om de vigerende bestemmingsplannen aan hun wensen aan te passen (tbv. Kaptein BV is het Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid aangepast).

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen) .

 

3.  Het besluit van het College, om het op grond van bovenstaande aangetoonde onvoldoende uitgewerkte en onvoldoende afgewogen, en dus onvoldragen Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter inzage te leggen, berust op een volstrekt onvoldoende onderbouwde en ondeugdelijke motivering.

Immers:

 • het College heeft op 18 juni de meerderheid van de gemeenteraad (12 van de 19 raadsleden) overruled met de enige motivering dat de terinzagelegging van het Voorontwerp een "collegebevoegdheid" is;
 • het College heeft het Voorontwerp van 2 juni tot 13 juli 2016 ter inzage gelegd met de enige algemene motivering "dat er geen vertraging mag optreden in het project Aansluiting A9" en zonder nadere specificatie van de effecten van de vertraging en motivatie waarom de verschillende effecten nopen tot voorkoming van vertraging
 • er bestaat in Heiloo geen inspraakverordening die verbiedt om in het zomerreces stukken ter inzage te leggen; dit is een ongefundeerde uitspraak van de wethouder

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering).

 

4.  De Stichting Heilloze Weg constateert dat op diverse punten sprake is van onzorgvuldige besluitvorming en derhalve onbehoorlijk bestuur,

Immers:

 • de ONS, de overeenkomst waarin het College besluit tot de Aansluiting A9, is slechts één week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 ondertekend zodat de inwoners zich niet via de verkiezingen hebben kunnen uitspreken over de Aansluiting A9
 • de ONS is ondertekend door een wethouder die hiervoor niet het mandaat had en die zelfs de gemeenteraad niet gekend heeft inzake de ondertekening van de ONS
 • het College heeft de Raad ten onrechte overruled met de terinzagelegging van dit onvoldragen Voorontwerp
 • het College heeft diverse bewonersgroepen toezeggingen gedaan over verkeersmaatregelen die met dit Voorontwerp zonder overleg door het College van tafel zijn geveegd:

. bewoners van het Malevoort is toegezegd dat deze weg geen route voor doorgaand kustverkeer zou worden

. bewoners Stationsweg is toegezegd dat deze weg een "erfontsluitingsweg" zou worden, te realiseren door een knip in de Kanaalweg

 • het College heeft in het recente verleden diverse besluiten genomen, wetende dat deze strijdig zijn met dit Voorontwerp:

. Veehouder Rotteveel heeft na 2005 een omgevingsvergunning gekregen voor een stal die nu moet worden gesloopt,

. de Hoogeweg is in 2014 van doorgaande weg afgewaardeerd naar "fietsstraat" en voor veel geld aangepast, dit Voorontwerp gaat uit van een opwaardering naar een doorgaande weg

 • er zijn anticiperend op de Aansluiting A9 al diverse projecten gestart (Reconstructie Kanaalweg, Ondertunneling Vennewatersweg, etc) waarvan het College ten onrechte ontkent dat er een verband is met de Aansluiting A9 (terwijl de Aansluiting in bijvoorbeeld een BDU-subsidie aanvraag voor de Reconstructie Kanaalweg wel degelijk als noodzaak wordt genoemd en de Ondertunneling Vennewatersweg noodzakelijk omdat de Aansluiting voor 28% verkeerstoename door de Stationsweg leidt en daarmee tot een forse over-schrijding van de verkeerslimiet van deze weg)
 • het College heeft, voorafgaand aan haar besluit over de Aansluiting A9, verzuimd om een integraal, onderling samenhangend verkeersplan op te stellen terwijl dit gepland stond voor 2015 en terwijl al begin 2014 uit verkeersonderzoek bleek dat de Aansluiting A9 tot een forse verkeerstoename door de dorpskern zou leiden. Het College neemt nu noodgedwongen ad-hoc besluiten tot het afsluiten van wegen, het op/afwaarderen van wegen en het instellen van eenrichtingsverkeer etc. waarbij een overall verkeersbeleid en –plan ontbreekt.

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur

 

5. Op tal van punten is sprake van hiaten en onzorgvuldigheden in de Bestemmingsplanprocedure.

Er is duidelijk sprake van ad hoc beleid om de onverwachte toename van de verkeersstromen door Heiloo ten gevolge van de Aansluiting op te vangen.

De haast waarmee de bestemmingsplanprocedure, ondanks alle hiaten en onzorgvuldigheden wordt doorgezet, wordt ingegeven door het feit dat al ver vooruit is gelopen op deze procedure in de besprekingen, afspraken en werkzaamheden.

De Bestemmingsplanprocedure voldoet op tal van punten derhalve ook niet aan de eisen zoals gesteld in onder meer de Wet ruimtelijke ordening,

Stichting Heilloze Weg zal hier in een later stadium op terug komen en hiervoor de gronden toelichten.

 

6. Op grond van de Natuur Beschermingswet 1998 dient een vergunning te worden verleend voor de door de Aansluiting A9 veroorzaakte extra NO2 depositie in Natura2000 gebieden ic. het NHD en de Eilandspolder. Tegen het Ontwerpbesluit van de Provincie NH om de vergunningsaanvraag te honoreren is bezwaar aangetekend door diverse organisaties omdat:

 • bij de nu al te hoge stikstof depositie in het NHD, iedere verdere verhoging van de stikstof depositie in het NHD en de Eilandspolder uitdrukkelijk vermeden moet worden
 • de NO2 berekeningen in de vergunningsaanvraag inzake het Ontwerpbesluit GS Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Project A9 – Aansluiting Heiloo / Locatie NH Duinreservaat (zaak nummer 789 356 783 153) uitgaan van verouderde, incorrecte verkeerscijfers (zie punt A.1)
 • deze vergunningaanvraag inzake het Ontwerpbesluit GS Vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Project A9 – Aansluiting Heiloo / Locatie NH Duinreservaat (zaak nummer 789 356 783 153) in elk geval bezien dient te worden in relatie met de vergunningsaanvraag uit hoofde van het oprichten van een veehouderij aan de Kanaalweg 21 in Heiloo (zaak nummer 783 1539) omdat sprake is van een cumulatief effect dat niet is meegewogen in beide ontwerpbesluiten.

Zolang de procedure van de Natuurbeschermingswet-vergunning nog loopt, en dat is tot en met de uitspraak van de Raad van State, kan het College het Bestemmingsplan Aansluiting A9 niet vaststellen en kan het College niet besluiten tot onteigening van grond en/of aanbesteding van de werkzaamheden. Het Voorontwerp houdt hier geen rekening mee.

 

7. Op grond van artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet heeft het College een actieve informatieplicht. Tot op heden heeft het College ondanks vele verzoeken vanuit de Raad en bewonersgroepen, waaronder diverse WOB verzoeken, geen informatie gegeven over de totale kosten van de Aansluiting A9 en de daardoor noodzakelijke geachte verkeersmaatregelen.

De Raad (vertegenwoordiging van de inwoners van Heiloo) wordt door het achter houden van deze zeer relevante financiele informatie belemmerd in haar:

 • besluitvorming;

. een uitkomst van de door de Raad aangevraagde second opinion luidde dat een tunnel voor de kruising Oosterzijweg/Lagelaan een veiliger oplossing is dan de rotonde die uitgangspunt is van het Voorontwerp; het College wijst een tunnel af omdat deze "te duur"is maar geeft geen inzage in de kosten van alternatieve oplossingen. De Raad wordt informatie onthouden om in deze een juiste afweging/keuze te maken

. de Raad heeft de totale kosten voor de Aansluiting A9 geaccordeerd tot 8,5 miljoen euro (incl. indexatie). De Raad wordt informatie onthouden om in geval van overschrijdingen te anticiperen op begrotingstegenvallers.

 • taakstellende taken
 • controlerende taken

Stichting Heilloze Weg acht inzage in de kosten vóóraf, en zeker vóórdat het Voorontwerp kan worden goedgekeurd, een fundamentele voorwaarde .

Ook op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

 

B. Specifieke reacties/zienswijzen

Hoofdstuk 1

Er sprake van een onvoldoende onderbouwde en ondeugdelijke motivering voor de Aansluiting A9 en zeer onduidelijke besluitvorming, omdat:

 • de noodzaak van de Aansluiting A9 tot op heden niet is aangetoond (zie verder: Hoofdstuk 2)
 • onduidelijk is op welk besluit de inpassing van de Aansluiting A9 in het project Wonen in het Groen berust; wie heeft dit wanneer besloten en met welk mandaat?
 • de provincie in 2005 al in een Persbericht stelt dat de voorliggende variant de beste keuze is terwijl er op dat moment geen enkel onderzoek en geen enkele vorm van inspraak aan ten grondslag lag; de variant keuze is immers pas in 2010 een Collegebesluit dat in 2011 ter kennisgeving naar de Raad is gegaan.
 • op welke gronden de andere varianten voor de Aansluiting A9 zijn afgewezen; met de opmerking dat "er onvoldoende draagvlak in de regio is" is de variant keuze onvoldoende onderbouwd en onvoldoende controleerbaar voor de Raad

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering) en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.

 

Essentiële uitgangspunten in het Voorontwerp worden niet langer gehanteerd worden dan wel ontbreken. Het Voorontwerp is daarom onvoldoende uitgewerkt en niet rijp voor besluitvorming omdat:

 • de oplossingen voor Golfbaan en Veehouderij niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen
 • de aansluiting Lagelaan/Kennemerstraatweg onderwerp nav. second opinion een rotonde wordt
 • afgezien wordt van de afsluiting Kapellaan
 • de kruising Lagelaan/Oosterzijweg te onveilig is en de second opinion een tunnel aanbeveelt
 • er op de Stationsweg/Kerkelaan mogelijk sprake is van eenrichtingsverkeer om de forse verkeerstoename vanwege de Aansluiting te verwerken,
 • dit alles tot nieuwe verkeerssituaties leidt, die niet in het verkeersmodel zijn meegewogen

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

 

Essentiële onderzoeken ten behoeve van het Voorontwerp zijn niet actueel of niet uitgevoerd. Het Voorontwerp is daarom onvoldoende uitgewerkt en niet rijp voor besluitvorming omdat:

 • het Verkeersonderzoek is gebaseerd op tellingen uit 2010 die veel lager zijn dan in 2016
 • de NO2 depositie in Natura2000 gebieden neemt dit Verkeersonderzoek met te lage verkeerscijfers als uitgangspunt waardoor een te lage NO2 depositie is berekend
 • in tegenstelling tot hetgeen beweerd wordt in het Voorontwerp neemt het verkeer op de onderliggende wegen in de dorpskern fors toe; de verkeers- en milieueffecten hiervan zijn niet meegewogen
 • de effecten van het niet afsluiten van de Kapellaan, het wel eenrichtingsverkeer maken van andere wegen zijn niet onderzocht en niet in het verkeersmodel meegewogen; eenrichtingsverkeer betekent omrijden en dus extra uitstoot
 • onderzoek naar geluidshinder, luchtkwaliteit, Flora & Fauna, archeologie en cultuurhistorische waarden moet nog plaatsvinden/geactualiseerd/verfijnd worden
 • niet duidelijk is wanneer, waar en hoe de 16 hectare compensatie wordt gerealiseerd voor de natuur die voor de Aansluiting A9 wordt opgeofferd en hoe deze 16 hectare is berekend

Op grond hiervan is in deze procedure niet voldaan aan artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen).

 

Hoofdstuk 2

Aangezien:

 • de Aansluiting A9 op grond van onduidelijke besluitvorming is gecombineerd met het project Wonen in het Groen
 • de Provincie NH in 2005 al in een persbericht aangeeft dat de huidige variant van de Aansluiting A9 de "beste" is zonder enig onderzoek en inspraak
 • het College in 2010 "het advies van de ambtenaren overneemt" bij de variant keuze,
 • gesteld wordt dat andere varianten afgewezen zijn vanwege "onvoldoende draagvlak in de regio"
 • het Collegebesluit inzake de variant keuze in 2011 slechts "ter kennisgeving" aan de Raad is voorgelegd
 • het College in inzake de Aansluiting A9 opmerkelijk vaak "geheimhouding" aan de Raad oplegt en hierover opmerkelijk vaak "besloten" vergaderingen belegt

acht Stichting Heilloze Weg de besluitvorming voor de voorliggende variant uiterst laakbaar en oncontroleerbaar, zelfs voor de Raad. Het heeft er alle schijn van dat doelbewust naar deze variant is toegewerkt zonder de juiste besluitvorming en met bijzonder weinig democratisch gehalte .

 

Nut en noodzaak van de Aansluiting A9 zijn tot op heden nooit duidelijk vastgesteld .Illustratief hiervoor is de wijze waarop de redenen voor de Aansluiting A9 in de afgelopen 30 jaar steeds aangepast:

 • aanvankelijk was de Aansluiting noodzakelijk omdat de nieuwbouw in Zandzoom en Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer meer verkeer zouden genereren
 • toen de woning- en bedrijfskavel-verkopen tegenvielen/stagneerden moest de Aansluiting op zijn beurt de verkopen een impuls geven
 • nu wordt gesteld dat de Aansluiting de Ring Alkmaar, de N203 en de dorpskernen moet ontlasten van doorgaand verkeer.

 

De huidige ontwikkelingen wijzen erop dat nut en noodzaak zelfs zijn afgenomen.

Immers:

 • de Raad van State heeft in 2015 vastgesteld dat de urgentie voor "een ontsluitingsweg" ontbreekt, zolang de verkeerslimieten op bestaande wegen niet overschreden worden
 • de verkeerslimieten op de ontsluitingswegen van Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer (N203, Smaragdweg, Diamantweg, etc) zijn tot op heden niet overschreden en zullen ook niet overschreden worden, omdat:

. de raming van 2400 nieuwbouwwoningen in Zandzoom en Zuiderloo is bijgesteld naar 1850 nieuwbouwwoningen

. deze woningen later worden gebouwd dan gepland; in Zandzoom staat nog niets

. het bedrijventerrein Boekelermeer nog grotendeels leeg staat

. de raming dat het bedrijventerrein Boekelermeer 30 werkplekken per hectare zou genereren is bijgesteld naar 5 werkplekken, dus minder woon-werkverkeer

 • het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid is ook nu reeds goed bereikbaar
 • zodra de Middenweg gereed is en de Boekelermeer Zuid en Noord verbonden zijn, zitten ook de bedrijven in Boekelermeer Zuid op minder dan 2 kilometer rij-afstand van de bestaande Aansluiting A9 bij Alkmaar
 • er is tot 2040 in de regio Alkmaar een overschot aan bedrijventerreinen is van 200 hectare; de STEC groep adviseert het schrappen van 29% van de Boekelermeer
 • Rijkswaterstaat acht teveel afslagen op te korte afstand onveilig en de kans op files neemt met meer in/uitvoegverkeer juist toe
 • de demografische ontwikkelingen wijzen op vergrijzing en een dalende beroepsbevolking
 • Zandzoom en Zuiderloo behoren niet langer tot de provinciale "transitiegebieden"
 • mobiliteitsontwikkelingen wijzen op thuiswerken, flexibele werktijden en werkplekken

In tegenstelling tot wat in het Voorontwerp staat, wordt met de Aansluiting A9 de doelstelling van het weren van doorgaand verkeer uit de dorpskernen in Heiloo juist niet gehaald. De Aansluiting A9 leidt volgens het verkeersonderzoek van Goudappel & Coffeng tot juist 28% - 64% meer verkeer door de dorpskern van Heiloo.

 

Het Voorontwerp gaat geheel voorbij aan het feit dat de N203 in 2015 is vernieuwd, verbreed en aanmerkelijk veiliger is geworden. Bovendien is op de N203 tussen Heiloo en Uitgeest vrijwel uitsluitend sprake van een file indien de toegang tot de A9 wegens een file op de A9 zelf belemmerd wordt.

 

In 2010 heeft het College besloten tot variant 11 uit de Variantennota. In variant 11 wordt uitgegaan van : "Alle toe- en afritten en rotondes zijn enkelstrooks uitgevoerd. De Lagelaan, de Kanaalweg en de parallelweg hebben één rijstrook per richting". Bovendien is in deze voorkeursvariant 11 geen rotonde in de oostelijke parallelweg voorzien.

Het Voorontwerp wijkt op tal van punten af van de voorkeursvariant waardoor er sprake is van veel meer kosten en een veel grotere aantasting van de natuurwaarden in het Heilooer Die.

Immers:

 • de Lagelaan krijgt twee keer twee rijbanen
 • er wordt gesproken van turborotonde (=twee rijbanen) bij de kruising Lagelaan/Oosterzijweg
 • de toe/afritten zijn tweebaans
 • er komt een rotonde in de parallelweg; een onnodige aantasting van het Die-gebied

Stichting Heilloze Weg acht de besluitvorming hieromtrent zeer diffuus en wil helderheid over wie, wanneer, waarom besloten heeft tot afwijken van de oorspronkelijke variant 11.

 

De in het Voorontwerp genoemde 5 uitgangspunten van het ontwerp zijn niet volledig en niet allemaal meer valide. Het Voorontwerp is daarom onvoldoende uitgewerkt en niet rijp voor besluitvorming, omdat:

Ad 1: inmiddels afgezien wordt van de afsluiting Kapellaan de oplossingen voor Golfbaan en Veehouderij niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen

maar "nader worden uitgewerkt in het kader van de kavelruilanalyse"; inmiddels blijkt de vrijwillige kavelruil mislukt

Ad 2: op grond van de second opinion/Haskoning een turborotonde op de kruising Lagelaan/Oosterzijweg te onveilig blijkt; advies is een tunnel voor zowel fietsverkeer als doorgaand autoverkeer naar Limmen; ergo, geen afsluiting voor doorgaand autoverkeer!

Ad 3: het zeer de vraag is of de natuur in het NNN gebied versterkt wordt door een parallelweg, een rotonde, een brug over de Die en een fietspad dwars door het Heilooer Die en nog meer recreatie; inmiddels blijkt de ruilverkaveling mislukt; de vraag is of e.e.a. realiseerbaar is?

Stichting Heilloze Weg ziet dit alles als een verdere verrommeling van het landschap en een grote aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden (zie Hoofdstuk 4)

Ad 5: er grote vraagtekens kunnen/moeten worden gezet bij het voorliggende tracé van de parallelweg en het nut en de noodzaak van een rotonde in het Die-gebied

Dit alles leidt tot nieuwe verkeerssituaties die niet in het verkeersmodel, noch in het Voorontwerp zijn meegenomen.

 

Opmerkelijk is de zin op pagina 36 van de Variantennota: " Zonder ontsluiting van de Boekelermeer Zuid (verbindingsweg) is de financiële haalbaarheid slecht door het feit dat Alkmaar dan niet meer meefinanciert". Uit e-mailverkeer blijkt dat het College van Heiloo met het afsluiten van de Boekelermeerweg voor autoverkeer Alkmaar doelbewust onder druk zet om mee te betalen (mail Opdam).

Dit getuigt van uiterst laakbare achterkamertjespolitiek waarvan de bewoners van de dorpskern van Heiloo en Egmond Binnen de dupe dreigen te worden.

 

Het Voorontwerp stelt onder 2,3 Verkeerskundige aspecten, dat het verkeer op de noord-zuid gerichte wegen evenwijdig aan de A9 afneemt. Het Voorontwerp gaat er geheel aan voorbij dat het oost-west verkeer op het onderliggend wegennet toeneemt: Stationsweg + 28%, Kanaalweg +64%, Vennewatersweg +15% (om vervolgens in Egmond Binnen op een 30 km zone te stuiten!).

 

Het blijkt dat in 2030, ook met de Aansluiting A9, zowel op de Stationsweg als op de Kerkelaan sprake blijft van het overschrijden van de verkeerslimieten.

 

Stichting Heilloze Weg constateert dat er al 10 jaar sprake is van het overschrijden van de verkeerslimieten op diverse wegen in de dorpskern en naar de kust. en dat de Aansluiting A9 deze problematiek alleen maar verergert. Temeer omdat het College verzuimt heeft om, voorafgaand aan het besluit tot de aanleg van de Aanluiting A9, een actueel, integraal en samenhangend verkeersplan op te stellen.

 

Stichting Heilloze Weg dringt er daarom met klem op aan dat eerst een goede oplossing dient te worden gezocht voor de huidige verkeersproblematiek en dat pas daarna vastgesteld kan worden of de Aansluiting A9 bij Heiloo verkeers- en milieutechnisch überhaupt haalbaar is.

 

Derhalve is Stichting Heilloze Weg van mening dat ook de variant `2030 geen Aansluiting A9, wel Verkeersmaatregelen` onderdeel van het onderzoek van Goudappel & Coffeng had moeten zijn.

Ook een andere variant "2030 geen aansluiting, wel Middenweg" zou onderdeel van het verkeersonderzoek hebben moeten maken. Waar een politiek wil is , is een weg. Of geen Weg!

Het ontbreken van deze varianten in de afwegingen/onderzoeken en het ontbreken van een actueel, integraal en samenhangend verkeersplan illustreren eens te meer hoe zeer het College er op uit is deze Aansluiting A9 te forceren.

Hiermee trekt het College een onverantwoord grote wissel op de toekomst.

 

Hoofdstuk 3

Het Voorontwerp gaat bij het thema beleid vrijwel geheel voorbij aan de Europese regelgeving. Europese Verdragen gaan verder dan het Rijk op Natuur- en Milieubeleid en zijn bovendien leading.

 

Het Voorontwerp vermeldt alleen dat "de aanleg van wegen"er conform Europese richtlijn een activiteit is waarvoor beoordeeld moet worden of er een MER moet worden gemaakt.

Tot op heden hebben Provincie en Gemeente altijd gesteld dat er geen MER hoeft te worden opgesteld; dit terwijl de MER beoordeling nog moet worden uitgevoerd (pagina 25)!

 

Op de Klimaattop in Parijs (december 2015) stemden de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend klimaatakkoord. Kern van het klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

Meer asfalt leidt tot meer verkeer. Harder rijden leidt tot meer uitstoot; meer 130 km wegen in plaats van 80 km wegen, 80 km wegen in plaats van 50 km wegen leidt tot meer uitstoot. Afsluiten en eenrichtingsverkeer maken van straten zoals het College in Heiloo van plan is, leiden ook tot meer autokilometers. Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

 

De Europese regelgeving is ook van toepassing op de Natura2000 gebieden, zoals het NHD. De Aansluiting A9 leidt tot extra NO2 depositie in het NHD, maar ook de Eilandspolder etc. Het kost PWN, de beheerder van het NHD, miljoenen euro’s om met name de stikstof depositie in het NHD niet verder te doen stijgen boven de nu al veel te hoge waarden. Elke extra NO2 depositie dient derhalve uitdrukkelijk vermeden te worden. Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

 

Het Rijksbeleid gaat uit van "decentraal, tenzij...". Het gevolg is dat elke gemeente haar eigen bedrijventerrein, haar eigen nieuwbouw, haar eigen vergunningen prevaleert boven regionale afstemming cq. samenwerking. Gemeenten beconcurreren elkaar en knabbelen verder aan de groene ruimte. Wat resteert is een verrommeld landschap en uiteindelijk alleen maar verstedelijkt gebied. De enige die profiteren zijn projectontwikkelaars en de ondernemers die als sprinkhanen van het ene naar het andere nieuwe bedrijventerrein springen, aangelokt door tijdelijk lage huren en verlaagde grondprijzen (zo betaalde Kaptein BV 130 euro per m2 in plaats van de vastgestelde 190 euro per m2 om naar de Boekelermeer Heiloo te komen en kreeg BAZA ruim 1 miljoen euro..om na enkele jaren door te verhuizen naar de Boekelermeer Alkmaar. Pictureae is naar de Boekelermeer gelokt en laat een leeg pand op de Oude Werf achter).

Dankzij "decentraal, tenzij..." wordt niets gedaan met:

 • de onderzoeken van STEC Groep en BUCK Consultants (2012, 2013 en 2014) die uitwijzen dat er in de regio Alkmaar tot 2040 zo’n 200 ha teveel aan bedrijventerrein is
 • het advies van de STEC Groep om 29% van de Boekelermeer te schrappen
 • de grote leegstand en verloedering op alle regionale bedrijventerreinen waarvan sprake is
 • de plannen om de Middenweg aan te leggen zodat de Boekelermeer Zuid binnen 2 kilometer een bestaande aansluiting op de A9 krijgt en de Aansluiting dus niet meer nodig is
 • de waarschuwing van het Planbureau voor de Leefomgeving aan de gemeenten om geen nieuwbouw te plegen; met oog op de vergrijzing adviseert het Planbureau aanpassen van bestaande bouw.

 

Bij het project Boekelermeer wordt de Ladder van duurzame verstedelijking door de overheid, rijk-provincie-gemeente, compleet aan de laars gelapt. Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

Opmerkelijk is dat de Provincie NH in haar Structuurvisie Noord Holland 2040 rept van globalisering, klimaatverandering, veranderingen en trends op nationaal en lokaal niveau maar niet de consequenties trekt uit eerder genoemde onderzoeken van STEC en BUCK Consultants die nota bene in opdracht van de Provincie zijn uitgevoerd. In plaats daarvan past de overheid het Bestemmingsplan Boekelermeer en de grondprijs aan, aan de wensen van de ondernemers (Kaptein BV die de Ecologische Verbindingszone in de noord –zuid richting significant aantast met het 200 meter brede bedrijfsgebouw).

 

Zandzoom en Zuiderloo zijn geen transitiegebieden meer, en voldoen ook niet aan het streven van de Provincie om te bouwen in "bestaand bebouwd gebied". Evenmin speelt de Provincie in op de vergrijzing zoals het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert, met aanpassing van bestaande bouw cq. hergebruik bestaande panden.

 

Zowel de ontwikkeling van het bedrijventerrein Boekelermeer als de nieuwbouw in Zandzoom en Zuiderloo als ook de aanleg van de Aansluiting A9 druisen in tegen het overheidsbeleid. Toch kiest de overheid voor de Aansluiting A9 aan, en staat daarmee bouwen ‘buiten bestaand bebouwd gebied’ en verdere "verstedelijking in landelijk gebied toe" zonder dat hiervan nut en noodzaak zijn vastgesteld en zonder dat sprake is van een groot openbaar belang en zonder dat duidelijk is hoe en wanneer de opgeofferde ecologische waarden (EHS/NNN cq weidevogelgebied) worden gecompenseerd! Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

 

Voorts refereert het Voorontwerp aan het Bestemmingsplan Zandzoom uit 2006. De geldigheid hiervan is in 2015 verlopen.

 

Opmerkelijk is dat al in 2005 gesproken wordt van het voorliggende tracé als "het beste" en dat het College in 2010 besluit tot deze variant keuze, maar dat de Bestemmingsplannen uit 2006 (Zandzoom) en 2015 (Castricum) niet "voorzien in een extra Aansluiting A9".

 

Tot slot; onlangs is in Heiloo een motie van D66 aangenomen om een actieplan te maken voor het werkplan 2016-2018 inzake het "Minimaliseren van auto kilometers ..." , hetgeen door het College niet is tegengehouden. Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

 

 

Hoofdstuk 4

Archeologie en Cultuurhistorie

Het Heilooer en Limmer Die gebied is éen van de laatste restanten van het Oer IJ gebied wordt gekenmerkt door strandwallen en strandvlaktes die verveend zijn. Het is een landschappelijk bijzonder en waardevol gebied en dient alleen al uit hoofde hiervan als beschermd Geologisch Monument aangemerkt te worden zodat het bewaard blijft voor de generaties na ons.

 

Het Voorontwerp gaat uit van een parallelweg en rotonde die juiste het markante riviertje de Die op het breedste gedeelte kruisen. Hiervoor wordt een, in het landschap bijzonder ontsierende en verstorende ,"fly over" aangelegd en wordt een onnodig groot deel van het gebied opgeofferd aan een rotonde die verkeerstechnisch niet noodzakelijk is en die ook geen onderdeel uitmaakt van de variant waartoe het College besloten heeft en die het College aan de raad heeft voorgelegd. Stichting Heilloze Weg is van mening dat dit eeuwig zonde is en dat nogmaals onderzocht dient te worden of de aantakking op de Kanaalweg meer westelijk en, beter nog, geheel aan de westkant van de A9 kan worden aangelegd.

 

Het cultuur-historisch onderzoek van Arcadis in 2009 en 2014 schiet op diverse punten tekort. Er is voorbijgegaan aan belangrijke cultuur historische elementen in het Heilooer Die zoals:

 • de (restanten van de) eendenkooi die vlak bij het geplande halve klaverblad ligt
 • de (restanten van de) veenafgraving

Stichting Heilloze Weg is van mening dat de 1000 jaar oude Limmerdam, de stolpboerderij op de Oosterzijweg alsmede de (restanten van) de eendenkooi en de veenafgraving voor het nageslacht ongeschonden behouden moeten blijven.

 

Bodem

Het Voorontwerp vermeldt aangetoonde sterke bodemverontreiniging met PAK. Het Voorontwerp vermeldt ook de aanbeveling "om de vrijkomende grond op of bij de locatie te hergebruiken" om partijkeuring te voorkoming.

Stichting Heilloze Weg is van mening dat verontreinigde grond op geen enkele wijze in het ecologisch kwetsbare NNN gebied mag worden hergebruikt en dat deze grond op de juiste wijze elders wordt verwerkt en verzoekt hierbij om extra controle voor- en na de werkzaamheden.

 

Ecologie

Het Heilooer – en Limmer Die gebied is grotendeels NNN gebied, voorheen EHS, en agrarisch gebied. Tezamen met aangrenzende gebieden als de Boekelermeer ten noorden van de Kanaalweg, en verder gelegen gebieden als Ter Coulster, Heilooer Bos, Eilandspolder, NHD, Alkmaarder Meer, Wormer en Jisper veld, vervult het Die gebied een essentiële ecologische verbindingsfunctie voor vele (strikt) beschermde flora en fauna soorten.

Het Voorontwerp met een parallelweg en een rotonde zo ver oostelijk door het Heilooer Die, leidt tot grote ecologische barrières, extra verstoring en extra vervuiling van dit belangrijke, kwetsbare verbindingsgebied.

 

Geen van de onderzoeken gaat in op de essentiële ecologische verbindingsfunctie van het Die-gebied voor de regio. In het Aanvullend Advies Natuurwaarden staat dat de omgeving Kanaalweg (belangrijk voor vleermuizen, broedvogels, etc in het hele gebied) geen deel uitmaakt van het onderzoek en dat de uitkomsten van separaat onderzoek niet beschikbaar. Het zijn louter inventariserende onderzoeken per deelgebied.

Stichting Heilloze Weg vindt dit een hiaat in de onderzoeken en is van mening dat nader onderzoek nodig is het effect van het teloor gaan van ecologische verbindingen.

 

Het Voorontwerp vermeldt dat bij de werkzaamheden rekening gehouden wordt met het broedseizoen en dat dient te worden uitgegaan van de aanwezigheid van een broedgeval en niet zozeer een vaste periode. Vanaf medio maart tot medio augustus kunnen broedgevallen optreden, ligt dan het werk stil of worden nesten verwijderd?!

Aangezien het College in 2015 met werkzaamheden in de Boekelermeer, pal grenzend aan het NNN gebied, de F&F heeft overtreden en hiervoor een waarschuwing van de RVO heeft gekregen, wenst Stichting Heilloze Weg vooraf meer duidelijkheid over de mitigerende maatregelen en toezicht op de uitvoering. Het Voorontwerp is onvoldoende duidelijk over de mitigerende maatregelen voor broedvogels.

 

Het Aanvullend Advies Natuurwaarden spreekt badinerend van een "verbinding met de Kanaalweg" als gesproken wordt over de extra oostelijke parallelweg met fly over en rotonde. Voor de aangetoonde streng beschermde vleermuissoorten betekent deze "verbinding" een aantasting van hun beschermde (!) vliegroutes en voedselgebieden.

Aangezien het College in 2015 met de kap van 107 bomen op de Kanaalweg (belangrijk voor dezelfde vleermuispopulaties) de F&F heeft overtreden en hiervoor een waarschuwing van de RVO heeft gekregen, wenst Stichting Heilloze Weg vooraf meer duidelijkheid over de mitigerende maatregelen en toezicht op de uitvoering. Het Voorontwerp is onvoldoende duidelijk over de mitigerende maatregelen voor beschermde vleermuispopulaties en spreekt slechts van mitigerende maatregelen "om verbodsovertreding te voorkomen".

 

Het Aanvullend Advies Natuurwaarden stelt dat als gevolg van de Aansluiting leefgebied van de streng beschermde noordse woelmuis verloren gaat, en dat nieuw leefgebied moet worden gecreëerd. Wanneer de hoog beschermde Noordse Woelmuis slechts op enkele eilandjes kan overleven, is inteelt en uitsterven verzekerd (ditzelfde geldt overigens ook voor andere soorten in de geïsoleerde ecologische zones elders in de Boekelermeer). Het Voorontwerp is onvoldoende duidelijk over de mitigerende maatregelen voor beschermde noordse woelmuispopulaties en spreekt slechts van mitigerende maatregelen "om verbodsovertreding te voorkomen".

 

Het Aanvullend Advies Natuurwaarden stelt dat bij het dempen en vergraven van sloten negatieve effecten optreden voor de streng beschermde bittervoorn en middelzwaar beschermde modderkruiper.

Aangezien het College in 2015 bij werkzaamheden in de Boekelermeer, pal naast het NNN gebied aantoonbaar de zorgplicht heeft geschonden en zonder mitigerende maatregelen sloten gedempt en vergraven, aldus de RVO, wenst Stichting Heilloze Weg vooraf meer duidelijkheid over de mitigerende maatregelen en toezicht op de uitvoering. Het Voorontwerp is onvoldoende duidelijk over de mitigerende maatregelen voor beschermde vispopulaties en voor hun van belang zijnde eenden/zwanenmosselsoorten.

 

Ter voorbereiding op de Aansluiting A9 worden op dit moment, medio juli 2016, wederom graaf- en grondwerkzaamheden uitgevoerd in het Die gebied. Het College heeft hiervoor toestemming gegeven nog vóórdat de aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden en nog vóórdat er mitigerende maatregelen zijn getroffen en zonder vereiste ontheffingen van de F&F wet.

 

Ook vanwege de ernstige ecologische gevolgen van de oostelijke aantakking van de Aansluiting A9 naar de Kanaalweg, is Stichting Heilloze Weg van mening dat nogmaals onderzocht dient te worden of de aantakking op de Kanaalweg meer westelijk en, beter nog, geheel aan de westkant van de A9 kan worden aangelegd.

 

Indien het tracé conform het Voorontwerp wordt uitgevoerd, betekent dit dat mitigerende maatregelen moeten worden genomen en dat er vele hectaren natuur gecompenseerd moeten worden. In het Voorontwerp noch in de onderliggende onderzoeken wordt expliciet ingegaan op de natuurcompensatie op de punten:

 • hoe bepaald/berekend is hoeveel oppervlakte opgeofferde en geschonden natuur dient te worden gecompenseerd
 • aan welke kwaliteits- , inrichtings- en andere eisen deze natuurcompensatie dient te voldoen
 • waar deze natuurcompensatie plaats vindt
 • wanneer deze natuurcompensatie plaats vindt

De natuurcompensatie dient gerealiseerd te zijn vóórdat de werkzaamheden plaatsvinden en wel zo dat flora en fauna in staat zijn om zich in deze nieuwe habitat te vestigen. De F&F wet schrijft voor dat de compensatiegebieden functioneel dienen te zijn vóórdat de werkzaamheden plaats vinden.

 

Indien de natuurcompensatie plaatsvindt aan de oostzijde van de A9, waar de huidige NNN- en weidevogelgebieden liggen die worden opgeofferd, kan uiteraard geen compensatie plaats vinden in deze gebieden zelf noch in de "bermen"van de A9 en parallelweg!

Stichting Heilloze Weg is van mening dat er een reële natuurcompensatie plaatsvindt.

 

De tot nu toe gerealiseerde natuurcompensatie in het bedrijventerrein Boekelermeer is minimaal en voldoet niet aan de vrijstellingsvoorwaarden die de RVO uit hoofde van de F&F wet heeft gesteld.

 

Aangezien de bouwwerkzaamheden voor de Aansluiting A9 en de parallelweg al plaatsvinden, al dan niet verkapt onder andere projectnamen zoals de Reconstructie Kanaalweg, is Stichting Heilloze Weg van mening dat er een Voorontwerp Natuurcompensatieplan dient te worden opgesteld waarover op het zelfde moment besluitvorming plaats vindt als over het Voorontwerp Aansluiting A9, ter voorkoming van tegenstrijdigheden cq. voorkoming van het belemmeren van noodzakelijke compensatiemaatregelen.

 

Stichting Heilloze Weg is van mening dat, bij de nu al te hoge stikstof depositie in het NHD, iedere verdere verhoging van de stikstof depositie in het NHD en de Eilandspolder uitdrukkelijk vermeden moet worden. Elke toename is teveel. Alleen al hierom dient het project Aansluiting A9 heroverwogen te worden.

De NBW 1998 vergunningaanvraag is op verkeerd berekende NO2 cijfers aangevraagd. Ergo, de huidige vergunningaanvraag en het huidige ontwerpbesluit zijn niet correct.

Immers:

 • in de Voortoets is bij de bestaande situatie is uitgegaan van 2030 en niet van 2016
 • de NO2 cijfers zijn berekend op verkeerscijfers van voor en uit 2010 dus verouderd, waarschijnlijk te laag en in elk geval niet representatief voor de bestaande situatie (Verkeersonderzoek Goudappel & Coffeng)
 • de Voortoets gaat uit van een afname op de onderliggende wegen (pagina 14); er is juist sprake van een toename op de onderliggende wegen die:

. allen westelijk van de A9 liggen en dichter bij de kust

. deze extra verkeerstoename niet kunnen verwerken waardoor filevorming optreedt

Deze verkeerstoename op de onderliggende wegen heeft een direct verhogend effect op de stikstofdepositie in HND

 

Opmerkelijk is dat er in het Voorontwerp bij de punten Geluidhinder en Lichthinder geheel voorbij wordt gegaan aan de effecten hiervan op flora & fauna.

 

Voorts maakt Stichting Heilloze Weg zich ernstig zorgen over de vervolgplannen. In een persbericht (13 juli 2016) meldt de Provincie NH het volgende:

Er komt een fietsbrug over de A9, bij de Nieuwe Strandwal tussen Heiloo en Limmen. Dat hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten Heiloo en Castricum besloten. Door de nieuwe brug over de A9 zijn de bijzondere natuurgebieden in de regio beter bereikbaar voor fietsers en wandelaars.

Gedeputeerde Joke Geldhof, verantwoordelijk voor het programma Nieuwe Strandwal, vindt de nieuwe verbinding een aanwinst voor het gebied: ‘Door de fietsbrug kunnen recreanten optimaal genieten van de natuur in de regio. Ook worden hiermee het bijzondere gebied tussen twee strandwallen, de delta van het Oer-IJ en de omgeving van de Limmertocht toegankelijk.’ Het gebied ten oosten van de A9 is een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Naast de enorme verrommeling en verstoring die de parallelweg en rotonde in het Die-gebied veroorzaken, besluiten Provincie en gemeenten tot een doorgaand fietspad dat voor nog meer verrommeling en verstoring zorgt. Niet voor niets heeft het Landschap Noord Holland dit gebied altijd afgesloten gehouden voor recreatie en doorgaand verkeer!

 

"Het gebied ten oosten van de A9 is een belangrijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN" daarom trekken we er nog meer wegen dwars door heen!" ?!

 

Stichting Heilloze Weg is van mening dat de teloorgang van nog meer NNN-gebied vanwege fietspaden meegenomen moet worden in het Natuurcompensatieplan en dat ook voor deze teloorgang door fietspaden en recreatie vóóraf mitigerende maatregelen en compensatie dienen te worden gerealiseerd.

 

Veiligheid

Hoewel een actueel, integraal en samenhangend Verkeersplan ontbreekt, spreekt het College nu al over het afsluiten van de Kapellaan en de Oosterzijweg voor autoverkeer en het instellen van eenrichtingsverkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan.

Feit is dat de hulpdiensten (Politie, Brandweer en Ambulance) in Heiloo vrijwel altijd vanuit noordoostelijke richting aanrijden.

In het Voorontwerp zijn staat ten onrechte niets over de veiligheidsconsequenties met betrekking tot de aanrijtijden van de hulpdiensten, ten gevolge van de verkeersmaatregelen die moeten worden getroffen vanwege de verkeerstoename door de Aansluiting A9.

 

Geluidhinder

Ten onrechte wordt in het Voorontwerp gesteld dat ten oosten van de A9, in het NNN gebied, geen geluidgevoelige bestemmingen liggen. Ook flora en fauna dienen tegen geluidsoverlast beschermd te worden en ook hiervoor dient gemonitord te worden.

De nieuwe parallelweg plus rotonde verder oostelijk in het Die gebied betekenen meer geluidhinder en dus meer verstoring in het NNN gebied.

 

Luchtkwaliteit

Het hiervoor gestelde ten aanzien van de NO2 berekening voor de Nbw1998 vergunning is ook van toepassing op de berekening van het fijnstof (PM10); de berekende waarden zijn niet correct aangezien:

 • bij de bestaande situatie is uitgegaan van 2030 en niet van 2016
 • de cijfers zijn berekend op verkeerscijfers van voor en uit 2010 dus verouderd, waarschijnlijk te laag en in elk geval niet representatief voor de bestaande situatie (Verkeersonderzoek Goudappel & Coffeng)
 • wordt uitgegaan van een afname op de onderliggende wegen (pagina 14); er is juist sprake van een toename op de onderliggende wegen die:

. allen westelijk van de A9 liggen en door de dorpskern gaan

. deze extra verkeerstoename niet kunnen verwerken waardoor filevorming optreedt

 

Water

-

 

Lichthinder

Vleermuizen zijn gevoelig voor een overmatige verlichting van hun nachtelijke leefomgeving. Lichthinder. Dit geldt ook voor andere dieren. Hierover staat in het Voorontwerp niets vermeld laat staan dat gesproken wordt van mitigerende maatregelen.

Conclusie

Bij Geluidhinder, Luchtkwaliteit, Water en Lichthinder is sprake van noodzakelijke actualisatie van onderzoek en/of nadere bepaling van uitgangspunten. Geconcludeerd kan worden dat het Voorontwerp incompleet en prematuur is.

 

Vormvrije MER beoordeling

Het Voorontwerp vermeld dat "de aanleg van wegen"er conform Europese richtlijn een activiteit is waarvoor beoordeeld moet worden of er een MER moet worden gemaakt.

Tot op heden hebben Provincie en Gemeente altijd gesteld dat er geen MER hoeft te worden opgesteld; dit terwijl de MER beoordeling nog moet worden uitgevoerd (pagina 25)!

Gezien de vergaande consequenties voor mens en milieu acht Stichting Heilloze Weg een MER absoluut noodzakelijk.

 

Hoofdstuk 5

Bijzonder opmerkelijk is de radiostilte die zowel Provincie als Gemeente hanteren over het onderwerp totale kosten Aansluiting A9.

Nadat in 2014 uit verkeersonderzoek duidelijk werd dat de Aansluiting tot een forse verkeerstoename door Heiloo gaat leiden en er tal van verkeersmaatregelen nodig blijken, hebben zowel de gemeenteraad, afzonderlijke partijen en burgerinitiatieven bij herhaling gevraagd om een overzicht van de totale kosten van de Aansluiting A9 plus alle daarvoor noodzakelijke verkeersaanpassingen. Zelfs via WOB-verzoeken.

Tot op heden heeft het College geen inzage in de totale kosten geboden. Zelfs niet aan de Raad!

Nog steeds is niet helder wat de Aansluiting A9 en alle daarvoor noodzakelijke verkeersmaatregelen gaan kosten en welk deel van de kosten daarvan onderdeel uitmaakt van de 8,5 mln euro (plus indexatie) die Heiloo op grond van de ONS aan de Aansluiting moet bijdragen.

Onduidelijk is dus ook welke kosten boven op de 8,5 mln voor rekenining van Heiloo komen.

 

Hoofdstuk 6

Bijzonder opmerkelijk is ook dat de Maatschappelijke Uitvoerbaarheid pas nu een issue is, nu alle plannen al in beton lijken te zijn gegoten. Op alle cruciale momenten in de besluitvorming heeft het College verzuimt om de inwoners van Heiloo actief te betrekken bij de plannen en keuzes inzake de Aansluiting A9.

Noch bij de inpassing van de Aansluiting in het project Wonen in het Groen (2005), noch bij de Variantkeuze (2010) , noch bij de besluitvorming omtrent NOFA 1 (2008), noch bij de besluitvorming omtrent de ONS (2014), noch bij de besluitvorming omtrent de Realisatie Overeenkomst (2015) heeft het College de inwoners actief geïnformeerd en uit eigen beweging daadwerkelijke burgerparticipatie geïnitieerd.

Pas in 2016 is een Maatschappelijke Denktank gestart. Strak georganiseerd met vooraf vastgestelde bespreekpunten, stellingen en discussiegroepindelingen. Er was geen ruimte voor vragen, opmerkingen laat staan kritische geluiden. Aanwezigen mochten slechts luisteren naar presentaties van de gemeente en binnen strak bepaalde kaders over strak bepaalde onderwerpen kort een positieve visie geven.

De verslagen van de 4 Denktank Sessies zijn door gemeenteambtenaren opgesteld en niet door de aanwezigen van de Denktank besproken noch geaccordeerd.

Onderstaande uit de mailwisseling van de trekker van de Maatschappelijke Denktank is illustratief:

"Voor de komende sessie geven wij geen ruimte voor tussentijdse interrupties of vragen, maar pas na afloop van de presentatie. Wij vragen u zich daar dan ook aan te houden".

Bij vragen uit de zaal werd de trekker van de Maatschappelijke Denktank door ambtenaren op de voorste rijen ingesist : "geen interupties". 18

Tot zover voor nu.

 

Mogelijk zal de Stichting Heilloze Weg op korte termijn deze inspraakreactie/zienswijze nog aanvullen.

 

Bestuur Stichting Heilloze Weg