Home » WOB Verzoek kosten en effecten Aansluiting A9

WOB-verzoek inzake kosten en effecten Aansluiting A9

 Heiloo: 1 februari 2016

Provincie NH: 3 februari 2016

      

Geacht College,

 

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt de Stichting Heilloze Weg u hierbij om de gegevens te verstrekken behorende bij het project Aansluiting A9 en de Concept Realisatie Overeenkomst Afslag A9.

 

In 2015 heeft de Stichting Heilloze Weg meermalen om deze gegevens verzocht, maar hierop geen reactie ontvangen. Op deze gegevens berust geen geheimhouding en een eventuele geheimhouding is niet door de Gemeenteraad van Heiloo bekrachtigd tot op heden.

 

In concreto wil Stichting Heilloze Weg de volgende gegevens van u ontvangen :

Inleiding: In een persbericht van de Provincie NH van 21 maart 2005 staat : De gecombineerde stuurgroep Wonen in het Groen\Aansluiting A9 spreken zich eensgezind uit over een extra aansluiting op de A9 met een oostelijke Parellelweg bij Heiloo. Gekozen is voor de variant van een aansluiting ter hoogte van de Lagelaan (op de grens van Castricum en Heiloo) waardoor het woningbouwproject ‘Wonen in het Groen’ op de locatie Heiloo\Limmen rechtstreeks wordt ontsloten. Vanaf de aansluiting op de A9 wordt een oostelijke Parallelweg aangelegd voor een extra ontsluiting van het bedrijventerein Boekelermeer. « Dit is inderdaad de beste optie » , aldus gedeputeerde Ton Hooijmaijers.

 

1. het initiële document, mogelijk van vóór 21 maart 2005, waarin het besluit cq. akkoord van de gemeente Heiloo is  vastgelegd om een extra aansluiting van de A9 bij Heiloo te (gaan) realiseren.  

 

2. het initiële document, mogelijk van vóór 21 maart 2005, waarin het besluit cq akkoord van de gemeente Heiloo is  vastgelegd over het tracé van de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo, namelijk een oostelijke parallelweg langs de A9 richting Boekelermeer.

 

3. het definitieve tracé van de aansluiting A9 cq, de status/fase van de besluitvorming inzake het tracé indien het tracé niet definitief is (volgens de Provincie NH staat dit tracé reeds vast, volgens raadsleden Heiloo moet de gemeente Heiloo hierover nog een besluit nemen).

 

4. alle financiële gegevens behorende bij de Concept Realisatieovereenkomst Afslag A9.

 

5. alle financiële gegevens behorende bij de infrastructurele, (leef)milieu en overige maatregelen cq. aanpassingen behorende bij het mitigeren van de negatieve effecten van de aansluiting A9 die géén deel uit maken van de Concept Realisatieovereen-komst A9 (maatregelen cq. aanpassing verkeerstromen Kapelweg, Stationsweg, Kanaalweg, etc. , dito met betrekking tot geluidshinder, luchtkwaliteit en dito met betrekking tot natuur (compensatie)).

 

6. alle financiële gegevens inzake de grondverwerving voor de aansluiting A9 alsmede de status/fase; wat zijn de totaal gerealiseerde kosten van grondverwerving tot op heden en welk percentage van alle kosten en de te verwerven grond is tot op heden gerealiseerd?

 

7. de aanvankelijk ramingen van de verkoopopbrengsten van de woningen in Zandzoom en Zuiderloo en de bedrijfskavels in de Boekelermeer en de gerealiseerde opbrengsten tot op heden. Hoe groot is het huidige financieringstekort en (hoe) wordt dit gedicht? (het aantal te bouwen woningen in Zandzoom en Zuiderloo is naar beneden bijgesteld en ook de bedrijfskavels verkopen slecht. Hoe, uit welke pot, wordt het gat gefinancierd dat ontstaat nu er minder woningen en bedrijfskavels worden verkocht én later dan gepland?).

 

8. alle voorziene risico’s inclusief de hoogte van de getroffen financiële  dekking cq. voorziening hiervoor alsmede de hoogte van de financiële dekking voor onvoorziene risico’s en de bron waaruit deze gefinancierd gaan worden.

 

9. alle onderzoeksgegevens uit de meest recente verkeerstellingen (de meest recente tellingen dateren uit 2014 en zijn niet meegenomen in de verkeersprognoses van Goudappel & Coffeng?).

 

10. alle onderzoeksgegevens uit de meest recente luchtkwaliteit – , flora- en fauna onderzoeken alsmede uit de inspectie(s) van de RVO (de meeste recente onderzoeken zijn de quick scans uit begin 2014 alsmede de uitkomsten van de inspecties en adviezen inzake de melding(en) overtreding Flora-en Fauna wet).

 

11. alle gegevens omtrent de compensatie van de 16 hectare natuurgebied die voor de aansluiting A9 wordt opgeofferd (waar wordt wanneer hoeveel hectare natuur gecompenseerd en wanneer starten de grondwerkzaamheden aan de aansluiting A9 in het betreffende gebied?).

                      

12. alle planningsgegevens omtrent de verdere realisatie van de aansluiting A9 (fasen en data van de besluitvorming alsmede van de concrete werkzaamheden).  

 

13. de gegevens over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de Provincie NH, de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum, de Stuurgroep Aansluiting A9 en de andere gremia die direct betrokken zijn bij de realisatie van de  afslag A9 (onduidelijk is wie aanspreekpunt is voor welke onderwerpen en wie welke besluitvormingsbevoegdheden etc. heeft, nu de verdere stappen voor realisatie van aansluiting A9 niet meer voor verdere besluitvorming aan de Provinciale Staten en de gemeenteraden worden voorgelegd).

 

 

Wij vernemen graag wanneer u ons de gevraagde gegevens ter beschikking wilt stellen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Stichting Heilloze Weg