Home » Waarom de afslag A9 geen goed plan is

De Aansluiting A9 bij Heiloo is geen goed plan, omdat: 

 

 • nut en noodzaak van de Aansluiting A9 nog steeds niet zijn vastgesteld, 
 • het financiële gat tussen de kosten van de afslag enerzijds, en de "opbrengsten" van de nieuwbouw waaruit de afslag betaald moet worden anderzijds, steeds groter wordt omdat: 
  • de kosten voor die aansluiting het maximale bedrag van 8,5 miljoen nu al met 3 miljoen overstijgen en inmiddels 11.8 miljoen bedragen,
  • de opbrengsten uit Zandzoom, Zuiderloo en de Boekelermeer, waaruit die afslag betaald zou worden, inmiddels verliezen van ruim 7 miljoen blijken te zijn,
 • dit financiële gat gedicht wordt met het niet uitgegeven budget voor de jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning, terwijl geld voor de zorg aan de zorg besteed moet worden vinden wij,
 • dit financiële gat gedicht wordt met het bouwen van dure eengezinswoningen -waar meer op verdiend wordt-  in plaats van betaalbare woningen voor de lokale vraag, en de afslag zo dus een verstorend effect heeft op het evenwicht tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt,
 • de afslag noopt tot wegaanpassingen van ruim 10 miljoen ; Kanaalweg, Vennewatersweg, Oosterzijweg, etc
 • de afslag noopt tot een verkeersplan dat de dorpskern afsluit, het station moeilijk bereikbaar maakt en dat ook nog eens miljoenen extra kost,
 • kortom, de afslag plus alle daarvoor benodigde projecten de financiële capaciteiten van Heiloo ver overstijgt en Heiloo op een reeds bestaande schuld van 52 miljoen, nog meer moet lenen, waardoor een onacceptabele wissel wordt getrokken op toekomstige generaties,
 • de voor de afslag opgeofferde natuur van 17 hectare niet binnen Heiloo en niet binnen de BUCH gecompenseerd kan worden, dus deze natuur structureel verdwijnt,
 • er voor deze afslag  meerdere cultuurhistorische landschapselementen worden opgeofferd zoals een stolpboerderij uit 1875, eeuwenoude houtwallen en unieke stukken van het Oer IJ gebied,
 • deze afslag leidt tot ruim 25% meer verkeer - en dus uitstoot van schadelijke gassen- in de dorpskern
 • er voor deze afslag diverse minder schadelijke alternatieven mogelijk zijn, zoals het doortrekken van de Middenweg en een aansluiting noordelijk van de Kanaalweg -zoals de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ordening ook adviseert,
 • de gemeente Heiloo met haar Verkeersbeleid 2018 - 2030 geen oplossing biedt voor al het extra verkeer dat vanwege de afslag een weg door de dorpskern van Heiloo kiest en er dus geen adequate oplossing is voor de afvoer/toevoer van het verkeer van de afslag ,
 • partijen nu al roepen om een ringweg westelijk van Heiloo om de dorpskern te ontlasten, zodat ook aan de westkant van Heiloo prachtige stukken natuur worden opgeofferd..

Klik hier om een tekst te typen.