Home » Verzoek actuele Verkeerscijfers

Verzoek bewonersgroepen en Stichting Heilloze Weg

inzake Verkeersplan

 Heiloo: 17 mei 2016

  

Geacht College,

 

In februari 2016 hebben wij, de bewonersgroepen Stationsweg, Het Malevoort en de Kanaalweg alsmede de Stichting Heilloze Weg, u in een gezamenlijk verzoek gevraagd om vóór eind maart 2016 een informatiebijeenkomst te organiseren, waarin u, het  College van Heiloo al dan niet bijgestaan door deskundigen, duidelijk aangeeft welke stappen u voornemens bent te zetten inzake de realisatie Aansluiting A9 en het Verkeersplan 2016/2017. Beide kunnen immers niet los worden gezien van elkaar, aangezien de Aansluiting A9 tot een forse toename van verkeer door Heiloo gaat leiden volgens gegevens van de Provincie NH.

 

In dat verzoek hebben wij u tevens verzocht om inzage in de uitkomsten van de meest recente verkeersonderzoeken (waaronder het onderzoek “Verkeerseffecten onderliggend wegennet aansluiting A9” van Goudappel en Coffeng) en om de mogelijkheid deze met de verantwoordelijke ambtenaren en adviseurs te bespreken.

 

Hierop bent u niet ingegaan.

 

Vandaag ontvingen wij bijgaand recent verschenen concept Verkeersrapport van Goudappel & Coffeng met wéér andere verkeerscijfers. Verkeerscijfers waaruit blijkt dat het verkeer op de Stationsweg en de Kerkelaan dankzij de aansluiting A9 verder toeneemt met resp. 400 en 300 voertuigen per etmaal.

 

Wij zijn verrast door dit concept rapport. Op zich is er al een reductie toegepast voor de toe te laten, dan wel te verwachten, verkeersstroom in 2030, mede door de nu toegezegde afwaardering van de Kanaalweg.  Alhoewel deze maatregel is genomen,  is het toch wenselijk de Stationsweg nog verder af te waarderen tot ten hoogste 8000 motorvoertuigen per etmaal en liefst minder, zeker wat betreft het vrachtverkeer. De Stationsweg kan feitelijk niet meer op veilige wijze het steeds maar toenemende verkeer faciliteren.

 

Ook voor andere wegen geldt een lager maximum aantal voertuigen per etmaal met oog op veiligheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid dan het concept rapport vermeldt. De technische wegcapaciteit is niet het enige criterium.

 

U heeft ons uitgenodigd te participeren in de Denktank voor het Verkeersplan. Om hierin een zinvolle bijdrage te kunnen leveren en om vanuit eenzelfde basis de gedachtenwisseling aan te kunnen gaan, verzoeken wij u hierbij met klem:

- nogmaals om de meest recente verkeerscijfers,

- om de meest recente meetgegevens van de luchtkwaliteit en met name stikstofmetingen,

- om een kentekenonderzoek in te stellen op grond waarvan niet alleen de aantallen auto’s maar

   ook de herkomst en de bestemming van de verkeersstromen vast te stellen is zodat gericht de

   juiste verkeersmaatregelen kunnen worden genomen. Tellingen alleen bieden te weinig informatie!

  

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

 

 met vriendelijke groet,

 

Bewonersgroep Het Malevoort            

Bewonersgroep Stationsweg                 

Bewonersgroep Kanaalweg                 

Stichting Heilloze Weg