Home » Open Brief Bestemmingsplan A9

Open Brief aan gemeenteraad Heiloo om Bestemmingsplan A9

op 20 september NIET te behandelen in de CIE OR

                                                     Heiloo 17 september 2017

 

Geachte Raadsleden,

 

Op grond van de Wet Dualisering Gemeentebestuur uit 2002 heeft u als gemeenteraad belangrijke kaderstellende en controlerende taken. U, niet het college, stelt de kaders vast waarbinnen deze gemeente wordt bestuurd. U controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. U bent het hoogste gremium in deze gemeente.

 

Op 14 maart 2014 bent u gekozen om ons, de inwoners van Heiloo, te vertegenwoordigen. De zorg voor het wel in wee in deze gemeente ligt in uw handen. U heeft een hele verantwoordelijke taak. Uw beslissingen raken ons én de generaties na ons.

 

Waarom laat u zich keer op keer door dit college voor het blok zetten? Waarom geeft u dit college alle ruimte om de inwoners die u vertegenwoordigt, keer op keer buiten spel te zetten?

 

De Overeenkomst Nieuwe Strandwal, het plan voor de Aansluiting A9 en de financiering daarvan uit woningbouw en bedrijventerrein, is expres versneld opgesteld om nog net 1 week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 te kunnen worden getekend.

Nu wordt u door dezelfde wethouder voor de zoveelste keer voor het blok gezet om het Bestemmingsplan Aansluiting A9 te behandelen. Inderdaad, ook expres nog kort voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

Het lijkt wel de huisstijl van dit CDA/VVD/ Heiloo2000-college om met haar dito coalitie – hoezo duaal stelsel- steeds weer over haar graf te regeren en de opvolgers voor de komende decennia op te zadelen met een miljoenenschuld.

 

Mogen wij u er aan herinneren dat:

 • het college u niet vóóraf heeft geïnformeerd over de ondertekening van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, maar u gewoon voor een voldongen feit heeft gesteld
 • het college u geen inzage heeft gegeven in de totale kosten van de Aansluiting A9, zelfs niet na diverse WOB verzoeken
 • het college u geen inzage heeft gegeven in de Realisatieovereenkomst Aansluiting A9 vóórdat deze getekend was
 • u het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 te onvoldragen vond om medio 2016 ter inzage te leggen, en dat het college u simpelweg overruled heeft door dit rammelende Voorontwerp toch ter inzage te leggen,
 • het college u pas op 10 maart 2017 informeerde over de kostenstijging van 3 miljoen voor de Aansluiting A9; een kostenstijging die al maanden eerder bekend was en waarover de raad in Castricum wel tijdig geïnformeerd was
 • dit college u telkens dwingt tot extreme geheimhouding en behandeling van zaken achter gesloten deuren, maar zelf deze geheimhouding schaamteloos meerdere keren schendt 
 • dit college het maximum van 8,5 miljoen dat u gesteld hebt aan de bijdrage van Heiloo aan de Aansluiting A9, keer op keer negeert door extra kosten en projecten op te voeren onder het mom dat ze niets met deze aansluiting te maken hebben; de Vennewatersweg 4,5 miljoen was vergeten, extra kosten tunnel voor de golfclub 0,6 miljoen, de Kapellaan 0,9 miljoen en een spoortunnel die zo maar 2,7 miljoen duurder wordt
 • dit college in de afgelopen 4 jaar niet in staat is gebleken om een adequate oplossing te vinden voor het extra verkeersaanbod van de Aansluiting A9 en dat het Verkeersmodel aantoont dat alle verkeersscenario’s mét Aansluiting A9 leiden tot overschrijding van de verkeerslimieten; dat het verkeersmodel dus onomstotelijk aantoont dat Heiloo de aansluiting verkeerstechnisch NIET aan kan
 • dit college Heiloo op de woonwijken Zandzoom, Zuiderloo en het bedrijventerrein de Boekelermeer een verlies van ruim 5,5 miljoen heeft gerealiseerd, zodat daar nooit de Aansluiting A9 uit kan worden gefinancierd zoals dat volgens de ONS zou gebeuren
 • dit college de gaten in de financiering nu wil dichten met de bouw van dure eengezinswoningen voor de bovenmodale inkomens van buiten de regio, terwijl er in de regio juist een grote vraag is naar betaalbare huur-en koopwoningen voor starters en senioren; dit college zo dus een gezonde doorstroming op de woningmarkt frustreert en de woningmarkt in deze regio steeds verder ontwricht
 • dit college de niet uitgegeven budgetten voor het Sociaal Domein overhevelt naar de gaten in de projecten ruimtelijke ontwikkeling en zo geld dat bedoeld is voor de zwaksten in ons dorp overhevelt naar projectontwikkelaars, vastgoedondernemers en het (duur extern ingehuurde) ambtenarenapparaat
 • dit college financiële verplichtingen en risico’s aangaat die de reserves van Heiloo ver te boven gaan waardoor de voorzieningen in Heiloo nu en nog decennia lang ernstig onder druk staan
 • dit college het groene, dorpse karaker van Heiloo en het open landschap met zichtlijnen tot aan de kust in 4 jaar ernstig heeft geschaad met het opofferen van 17 hectare uniek weidevogelgebied oost van de A9, het ruimen van bomen en struiken en een zeer milieu-onvriendelijk maaibeleid.

 

Hoe kunt u het Bestemmingsplan Aansluiting A9 behandelen als er geen zicht is op de totale kosten van deze aansluiting en daaraan gerelateerde projecten? Als er geen Verkeersbeleid is, en dus geen zicht is op de (kosten van de) te nemen maatregelen? Als er geen zicht is op de wijze waarop de 17 hectare verloren gegane natuur wordt gecompenseerd en wat de effecten van het extra verkeer op de luchtkwaliteit in de dorpskern zijn?

 

Niet de inhoud, maar de ambtelijke deadlines voor besluitvorming en vervallen van subsidies blijken bepalend. Dit besluitvormingsproces rammelt aan alle kanten.

 

Hoe kunt u de verantwoordelijkheid dragen?

Hoe kan u zo uw controlerende taak uitoefenen?

Hoe zorgvuldig worden besluiten genomen?

Hoe geloofwaardig is het democratisch proces?

 

Daarom doet Stichting Heilloze Weg met de grootst mogelijke klem een beroep op u om het Bestemmingsplan Aansluiting A9 op 20 september 2017 NIET in behandeling te nemen. |

 

Dit Bestemmingsplan is op teveel punten onvoldoende uitgewerkt en de risico’s zijn niet afdoende in kaart gebracht, laat staan in te schatten.

 

Kan het college voldoende aannemelijk maken dat de Aansluiting A9 bij Heiloo bestuurlijk en verkeerstechnisch nog wel uitvoerbaar en financieel haalbaar is? Dit dient eerst duidelijk te zijn voordat u het Bestemmingsplan überhaupt zinvol kunt bespreken!

 

Wij verzoeken u dan ook bij deze om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe deskundige naar de Aansluiting A9 bij Heiloo.

 

Niet aanleggen van de Aansluiting A9 is ook een optie!

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Heilloze Weg

 

 

 

 

 

Kosten raming september 2017

Bron: Voortgangs- en financiële rapportage projecten ruimtelijke ontwikkeling 2017-01

Zuiderloo                                           + €   732.000

Zandzoom                                         - € 4.000.000

Boekelermeer                                  - € 2.490.000

A9 Initieel                                         - € 8.500.000

+A9 Kapellaan                                  - €    850.000

+A9 Golftunnel                                - €    193.875

+A9 Kostenstijging                          - €    618.750

+A9 Indexering                                - €    500.000

+A9 BTW                                           - €    600.000

+A9 fietsbrug                                    - €    396.000

Spoortunnel                                      - € 6.500.000

Vennewatersweg                             - € 4.500.000

Reconstructie Kanaalweg               - € 2.800.000.

Verkeersplan aanpassingen                      PM

Bovenwijkse Voorzieningen                      PM  (- € 6,900.000)

                                                               ----------------

Totale kosten:                                  - €32.680.625