Home » Open Brief Behoud Waarden

Open Brief Behoud Natuur & Cultuurhistorische Waarden

                                                     Heiloo 12 januari 2017

 

Geacht College, Geachte Raadsleden,

  

“Heiloo hanteert al jarenlang de kernboodschap ‘fijn wonen in het groen’”, aldus de Structuurvisie 2030. “Het kleinschalige en gevarieerde karakter van de lintbebouwing als geheel moet behouden blijven en waar nodig hersteld worden”, zo luidt de Welstandsnota 2013. In de nota Cultuurhistorie 2011-2014 lezen we: “Heiloo kiest voor een eigen identiteit” en “de ruimtelijke identiteit” is gebaseerd op het “herkenbare oost- west gerichte verkavelingspatroon, houtwallen en hagen”.  Vooruit de Structuurvisie nog even:  “Het dorp Heiloo is omzoomd door agrarisch gebied veelal met landschappelijke waarden en landgoederen met cultuurhistorische waarden en stevige groenstroken met doorzichten op het open landschap. Dat groene kader waarin het dorp ligt draagt in grote mate bij aan het karakter van Heiloo. Het dorp is herkenbaar en niet vergroeid met een ander dorp of stad. Het is van belang dat het groen in stand blijft”.

Holle frasen, zo blijkt. U zegt  A maar doet  B!

 

Wonen in het groen, wordt wonen aan een afslag. Wordt wonen aan steeds drukkere dorpsstraten dankzij die afslag. Wordt wonen in het gras dankzij het recente rigoureuze kappen van bomen en struiken. De karakteristieke lintbebouwing en de oude verkavelingspatronen, houtwallen en hagen worden geslachtofferd voor nieuwe woonwijken voor vooral de bovenmodale inkomens van buiten de regio. “Want voor de autonome bevolkingsgroei zijn deze niet nodig”, zo schrijft u zelf in een memo over Zandzoom. 

Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden, het open landschap met doorzichten worden opgeofferd voor een afslag naar een zieltogend bedrijventerrein. Een bedrijventerrein dat met doortrekken van de Middenweg al lang een afslag naar de A9 had kunnen hebben. Een bedrijventerrein dat er, vanwege het overschot in de regio, ook eigenlijk niet had hoeven komen! 

 

Negatief? Nee, integendeel, wij zijn positief. Geheel in lijn met de Nieuwjaarsrede!

Positief omdat het nu nog niet te laat is. U kunt de oude lintbebouwing met haar houtwallen en hagen beschermen, als u wilt. Het zijn immers belangrijke ecologische verbindingen, die dankzij hun verhoogde, aaneengesloten ligging een perfecte leefomgeving vormen voor amfibieën, reptielen, vogels en kleine zoogdieren waaronder vele kwetsbare en beschermde soorten. Het zijn belangrijke afvangers van fijnstof en andere schadelijke uitstoot.  

 

Al u wilt, kunt u de bescherming van houtwallen, hagen en cultuurhistorische landschapselementen nu nog opnemen in de regels van de betreffende bestemmingsplannen. Als u wilt, kunt u ook het Bomenbeleidsplan Heiloo nog aanpassen en daarin monumentale en/of beeldbepalende houtopstanden een beschermde status toekennen.

Als u dat wilt...

 

Als u wilt , kunt u met het doortrekken van de Middenweg nu nog een perfect alternatief creëren voor een afslag dwars door het unieke weidevogel- en NNN-gebied in het Heilooer- en Limmer Die.  Het laatste stukje Oer IJ in Heiloo, nota bene! Met nog wat extra verkeersmaatregelen kunt u het vracht- en sluipverkeer echt wel buiten Heiloo houden.

Als u dat wilt...

 

Als u wilt, kunt u de speciale en beschermde status, die het gebied ten oosten van de A9 nu al heeft als weidevogel – en NNN-gebied, gewoon handhaven. U kunt verdere verstoring, verrommeling en versnippering voorkomen, als u dat wilt. U hoeft er echt geen HeilooDisney van te maken met fiets, wandel en kano-routes om het gebied aantrekkelijk te maken voor recreatie, het is zo al mooi genoeg. U kunt één van de belangrijkste weidevogelgebieden van Noord Holland bewaren voor de volgende generaties; mensen en dieren.

Als u dat wilt...

 

Waarom wilt u wél zoveel miljoenen euro’s uitgeven om de unieke cultuurhistorie van Heiloo, het open landschap met oude verkavelingspatronen en linten dat Heiloo zo kenmerkt en de prachtige flora en fauna waarvan generaties na ons ook willen genieten,  zo maar voorgoed te verkwanselen?  

En met welk recht?

Daar bent u niet voor gekozen! U bent toch ook voor een mooi, groen, gezond en leefbaar Heiloo?

Hoe moeten wij, inwoners van Heiloo, de Structuurvisie de Welstandsnota, de nota Cultuurhistorie en uw mooie woorden en verkiezingsprogramma’s rijmen met de huidige gang van zaken?

 

In mei 2009 zijn historische houtwallen in Zuiderloo ernstig beschadigd en verlaagd. U reageerde richting de Historische Vereniging Oud Heiloo met een mondeling en schriftelijk excuus. U was geschrokken en wilde de houtwal weer in oude staat terugbrengen. U beloofde naar aanleiding daarvan, mondeling en schriftelijk, dat voortaan zorgvuldiger met de houtwallen zou worden omgegaan.

Die belofte kwam u niet na. In 2012 werd weer ernstige schade aangebracht aan de unieke historische houtwallen in Zuiderloo tussen de Hoogeweg en de Spanjaardslaan. tot grote verontwaardiging van de Historische Vereniging Oud Heiloo.

In 2016 komt u opnieuw uw belofte niet na. In Zandzoom is voor de derde keer een groot stuk historische houtwal vernield, terwijl in het betreffende bestemmingsplan en andere stukken staat dat deze houtwal ingepast zou worden “in het groen”. Zelfs op de plantekening van het uitwerkingsplan staat duidelijk de houtwal nog ingetekend.

Wat is een belofte van u waard als iedereen in weerwil van visies, besluiten en bestemmingsplannen ongestraft belangrijke landschapselementen kan vernielen? Welke maatregelen gaat u nemen om dit te voorkomen en de overtreders aan te pakken?

 

En wat betekent het aanleggen van een “aaneengesloten natuurgebied van 50 hectare” als u de ecologische verbindingen aan alle kanten afsluit? In het noorden met een ruim 200 meter lang bedrijfspand dat gemakkelijk elders had kunnen worden gebouwd in de Boekelermeer, in het oosten met een nieuwe afslag van de A9 plus een parallelweg voor landbouwverkeer en met een nieuw fietspad oost-west dwars door het natuurgebied. 

U weet toch ook dat als u aan de randen van dit unieke gebied, dat al grotendeels onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland, grote stukken afneemt en daar de verstoring ernstig vergroot, de weidevogels en andere soorten steeds meer naar het midden gedreven worden. Waarom gaat u dan nu juist door het midden van dit gebied nog meer verstoring  creëren met een fietspad? 

Recreatie en natuur zijn soms gewoon niet te combineren!

 

Het creëren van een “aaneengesloten natuurgebied van 50 hectare” klinkt net zo mooi als de Structuurvisie, Welstandsnota en de nota Cultuurhistorie, maar wat is nu de daadwerkelijke natuurcompensatie voor alle nieuwbouw, afslag A9 en het fietspad?

U kent toch het Uitvoeringsbesluit Compensatie Natuur en Recreatie van de Provincie NH?

“Bij bescherming van weidevogelleefgebieden gaat het erom, om de openheid en de rust van het weidevogelleefgebied te handhaven. Het gaat daarbij niet om de actuele waarde die een gebied heeft voor weidevogels, maar om de potentiële waarde die een gebied heeft. Dat kan betekenen dat op de locatie van de ingreep geen weidevogels broeden of foerageren, maar dat er toch compensatie moet plaatsvinden.

Bij het bepalen van de te compenseren oppervlakte, gaat het om de extra verstoring die door de ingreep wordt veroorzaakt. Het gaat dus niet alleen om het verdwenen areaal door de ingreep, maar ook om de verstoring die daarvan uitgaat”

Het gaat bij natuurcompensatie om de potentiële waarde van het gebied. Het gaat om meer dan de opgeofferde oppervlakte, het gaat ook om compensatie van de verstoring die u teweeg brengt.

Stichting Heilloze Weg vraagt u hierbij dan ook om een duidelijke, goed gespecificeerde toelichting op het “ aaneengesloten natuurgebied van 50 hectare”.

Hoeveel hectare is hiervan daadwerkelijk compensatie, waarvoor exact en hoe heeft u dit berekend?

 

Vooralsnog concludeert Stichting Heilloze Weg dat het “aaneengesloten natuurgebied van 50 hectare” de zoveelste holle frase is en dat er eerder sprake is van een “verknipte sigaar uit eigen doos”.

Het gebied ten oosten van de A9 is immers al grotendeels beschermd weidevogel- en NNN-gebied. Hoeveel van de 50 hectare natuur is echt nieuw?

 

Ook wij hopen op een positief 2017. Wat zou het toch geweldig zijn als het unieke Heilooer en Limmer Die gebied en al die andere historische landschapselementen bewaard kunnen blijven voor degenen die na ons komen.  Als Heiloo haar open landschap met zichtlijnen tot aan de kust kan behouden, de linten herkenbaar blijven en het dorpse, groene karakter kenmerkend blijft voor deze mooie gemeente.  Als al die holle frasen inhoud zouden krijgen!

 

In afwachting van uw spoedige reactie,

 

 

met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Heilloze Weg