Home » Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

Verzoek om Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

NIET in behandeling te nemen

                                                     Heiloo 14 maart 2017

 

Geachte Raadsleden,

 

Het college van Heiloo zet de Heiloose bevolking en u bij de Aansluiting A9 opnieuw buiten spel!

 

Op het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 hebben zo’n 40 bewoners(groepen) in juli 2016 hun Zienswijzen ingediend. Pas op 10 maart 2017 hebben zij van het college via een standaardbrief vernomen dat er niets met hun Zienswijzen wordt gedaan. Nog geen week laater, op 15 maart, verwacht het college van u in de Commissie Openbare Ruimte groen licht voor het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9. Het college biedt u dus praktisch geen ruimte om stil te staan bij de Zienswijzen van de bewoners.

 

Nog kwalijker is dat het college u op 7 maart niet volledig, niet tijdig en alleen vertrouwelijk in een besloten raadsinformatieavond heeft geïnformeerd over de Aansluiting A9. Een raadslid in Castricum krijgt desgevraagd op 9 maart volledige openheid van zaken over de Aansluiting A9 en de Castricumse bevolking dus ook. En wat blijkt? Een nieuwe kostenstijging voor de Aansluiting van 3 miljoen euro. De grondverwerving is nog niet rond. De Stuurgroep zoekt nog naar nieuwe financieringsbronnen. Waarom is deze informatie in Heiloo geheim?

 

Pas op 10 maart informeert wethouder Dellemijn u openlijk en met dezelfde tekst als Castricum. Inzage in de onderbouwing van de kostenstijging krijgt u echter niet; zelfs de inzage in de oorspronkelijke kosten van 33 miljoen heeft u nooit gekregen. De financiële dekking van de Aansluiting A9 rammelt aan alle kanten en rammelt steeds meer!

 

In plaats van u actief te informeren, zoals de wet voorschrijft, houdt dit college keer op keer belangrijke informatie achter om haar eigen plannen door te drukken. Een motie van wantrouwen tegen  wethouder Dellemijn, vele discussies in uw raad over de overdreven geheimhouding en alle bezwaren tegen het behandelen van belangrijke zaken achter gesloten deuren ten spijt, informeert het college u nog steeds niet zoals het hoort.

 

Hoe kan u zo uw controlerende taak uitoefenen? Hoe zorgvuldig worden besluiten genomen? Hoe geloofwaardig is het democratisch proces? Wordt u informatie onthouden (en wordt u aldus belemmerd in uw controlerende taak) omdat het college bij de behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan A9 in de commissievergadering op 15 maart problemen voorziet? Problemen die tot vertraging van het project leiden?

 

Wel, daar is inderdaad alle aanleiding toe!

  • Het nut en de noodzaak

Nut en de noodzaak van de aansluiting A9 zijn nooit vastgesteld en komen, indien aanwezig, steeds meer onder druk nu de helft van de Boekelermeer uit de markt wordt genomen en het college zelf aangeeft dat de nieuwbouw in Zandzoom niet nodig is voor de autonome bevolkingsgroei. De STEC Groep constateert in januari 2017 een overschot aan nieuwbouwplannen in Heiloo met 630 woningen en een mismatch qua woningtype.

  • De kosten

De kosten overschrijden de afgesproken 33 miljoen met 5 miljoen voor BTW en Rijkswaterstaat, 2,8 miljoen Reconstructie Kanaalweg, 1,2 miljoen Fietsbrug en nu weer 3 miljoen. Het einde hiervan is nog niet inzicht; de grondruil is nog niet rond, de aanbesteding niet gestart, de noodzakelijke verkeersmaatregelen zijn nog niet bekend, etc. De financiële gaten worden creatief gevuld met subsidies, risicopotjes en andere projecten.

  • De inkomsten

De inkomsten uit de woningbouwplannen en bedrijventerreinen blijken miljoenenverliezen; Zuiderloo -4,9 miljoen, Zandzoom – 10 miljoen en Boekelermeer -4 miljoen. Zelfs met de bouw van uitsluitend dure woningen in Zandzoom is er geen positief resultaat op de Overeenkomst Nieuwe strandwal te behalen!

  • Het Verkeersplan

Ook nu, zonder de Aansluiting A9, heeft Heiloo verkeersproblemen op de Stationsweg, de Kerkelaan etc. Die problemen worden fors vergroot door de Aansluiting. Waarom niet eerst de huidige problematiek oplossen? Een actueel Verkeersplan ontbreekt nog steeds. Een opzet hiervoor bleek 10 varianten te bevatten waarvan geen enkele een afdoende oplossing bood. Het overleg met de bevolking over het Verkeersplan in een denktank is stilgelegd. Zolang er geen herzien Verkeersmodel en met de bewoners afgestemd Verkeersplan is, zijn de effecten van de Aansluiting onbekend en is nog niets te zeggen over te nemen verkeersmaatregelen en daaruit voortvloeiende kosten.

  • De Middenweg

Op grond van afspraken met buurgemeenten en inwoners wordt de Middenweg niet eerder opengesteld, dan de Aansluiting A9 gerealiseerd is. De doorgang via de oude Boekelermeerweg is jaren terug bij raadsbesluit afgesloten. Nu wil de VVD een “proef” met het eerder openstellen van de Middenweg. Waarom eerst de bestaande doorgang zo lang afgesloten? Waarom nu afwijken van de afspraken? Waarom niet eerst overleg met de inwoners, maar wel met de ondernemers in de Boekelermeer? Zolang er geen herzien Verkeersmodel en met de bewoners afgestemd Verkeersplan is, zijn de effecten van de openstelling onbekend en is nog niets te zeggen over te nemen verkeers-maatregelen en kosten.

  •  Natuurcompensatie

De Aansluiting A9 betekent een grote aantasting van EHS/NNN gebied; dat mag alleen indien sprake is van groot maatschappelijk belang en bij ontbreken van reële alternatieven, hetgeen nooit is aangetoond. De Vergunning Natuurbeschermingswet staat ter discussie hangende de zaak bij de Raad van State. Nog steeds is niet duidelijk hoe, waar en wanneer de compensatie van de opgeofferde natuur moet plaatsvinden. Als het unieke weidevogelgebied van het Heilooer Die en het laatste stukje Oer IJ in Heiloo überhaupt al te compenseren zijn!

 

Het college heeft in 2014, met opzet net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, haar nek in de strop gestoken. Het blijkt een wanhoopsactie met desastreuze gevolgen; een financieel gat van minstens 30 miljoen, een overschot aan dure eengezinswoningen -terwijl de Heilooer bevolking behoefte heeft aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren-, de vernietigingen en verrommeling van NNN- en Oer IJ gebied in Heiloo en een wantrouwen in de lokale politiek.

 

Het is hoog tijd om het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 kritisch te bezien. Het is op teveel punten onvoldoende uitgewerkt en de risico’s zijn niet afdoende in kaart gebracht, laat staan in te schatten. Kan het college voldoende aannemelijk maken dat de Aansluiting A9 bij Heiloo nog wel uitvoerbaar en financieel haalbaar is? Dit dient eerst duidelijk te zijn voordat u het Ontwerp Bestemmingsplan überhaupt zinvol kunt bespreken! Niet aanleggen van de Aansluiting A9 is ook een optie!

 

Omdat inzage in de totale kosten ontbreekt en ook de risico’s op verdere kosten-overschrijdingen, inkomstendervingen, verkeers- en milieueffecten niet in kaart gebracht zijn, verzoeken wij u met klem om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe deskundige.

 

Gezien de overdreven geheimhouding, het belemmeren van de controlerende taak van de gemeenteraad en met oog op mogelijke schijn van belangenverstrengeling, verzoeken wij u ook om het aspect bestuurlijke integriteit uitdrukkelijk in het onderzoek mee te nemen.

 

U deelt op basis van bovenstaande hopelijk met ons, dat een groen licht voor en daarmee verdere doorgeleiding voor publicatie van het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9, vooralsnog niet aan de orde kan en mág zijn!

 

 Bestuur Stichting Heilloze Weg