Home » Notitie Onduidelijkheden ONS

Notitie Onduidelijkheden ONS 

                                                     Heiloo 19 oktober 2016

 

Geacht College,

 

Aanstaande donderdag 22 september 2016 staan de onderwerpen Aansluiting A9 en Zandzoom op de agenda van de Commissie Openbare Ruimte. Beide onderwerpen zijn onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.  De Stichting Heilloze Weg heeft ten aanzien van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal een aantal verzoeken die mede relevant zijn voor de komende Cie OR vergadering.

 

1. Bestemmingsplan Aansluiting A9

De voor 14 september aangekondigde Reactienota op het VOORONTWERP Bestemmingsplan is van de agenda gehaald. Desgevraagd geeft de heer Ouwerkerk van de gemeente Heiloo aan “ te streven naar het openbaar maken van de Reactienota op 23 november 2016”.

Op 23 november komt de Cie OR bijeen om het ONTWERP Bestemmingsplan te bespreken (de vervolgfase). Zo is er dus niet één dag de gelegenheid om op de Reactienota te reageren vóórdat  de Cie OR zich al over het ONTWERP buigt.

 

Stichting Heilloze Weg verzoek u daarom met klem, in het kader van zorgvuldige besluitvorming:

 • er voor zorg te dragen dat tussen de behandeling van de Reactienota en de behandeling van het ONTWERP Bestemmingsplan in de Cie OR minimaal één maand tijd komt te liggen.

 

Mogelijk komen uit de bespreking van de Reactienota zaken en/of vragen die Leden van Cie OR met de indieners van de Zienswijzen nader zouden willen bespreken. Ook de indieners van de Zienswijzen zouden naar aanleiding van de Reactienota nog willen kunnen reageren cq. zaken willen kunnen bespreken met Leden van de CIE OR cq. kunnen willen inspreken in de Cie OR.

Die gelegenheid wordt een ieder geheel ontnomen door deze planning.

 

2. Vergunningen PWN / HHNK

Voorbereidend op de Aansluiting A9 zijn PWN en HHNK al medio juli 2016 met werkzaamheden in het Limmer Die gestart. Stichting Heilloze Weg heeft bij de gemeente Heiloo op 22 juli 2016 navraag gedaan welke werkzaamheden het betrof en of hiervoor de vereiste vergunningen zijn verleend.

Het gaat immers om omvangrijke werkzaamheden in een kwetsbaar natuurgebied. Dit vereist zorgvuldigheid.

Het antwoord van de gemeente Heiloo luidde dat er vergunningvrije voorbereidende werkzaamheden (o.a. archeologisch onderzoek) werden verricht voor werkzaamheden die vanaf september zouden worden uitgevoerd. Om de verstoring van planten en dieren tot een minimum te beperken zouden de werkzaamheden na 1 september plaatsvinden; zie bijlage 1; e-mail 22 juli 2016.

Naar aanleiding van dit antwoord heeft Stichting Heilloze Weg gevraagd naar een verklaring van de aanwezigheid van waterleidingbuizen en kranen in het kader van “archeologisch onderzoek”.

De verklaring van de gemeente op 22 juli luidde ook dit vergunningvrije werkzaamheden betrof. De omgevingsvergunning zou zeker zijn verleend op het moment dat met de werkzaamheden zou worden begonnen. Dat zou echter niet voor 1 september zijn; zie bijlage 2; e-mail  22 juli 2016.

Uit de uiterst summiere publicatie in de Uitkijkpost blijkt dat de omgevingsvergunning op 1 juni is aangevraagd en op 25 juli verzonden. Na het verlenen van de omgevingsvergunning geldt een bezwaartermijn van 6 weken, waarin de werkzaamheden formeel niet mogen starten.

 

Stichting Heilloze Weg concludeert dat :

 • de gemeente Heiloo bij navraag ten onrechte heeft gemeld dat deze vergunning niet voor 1 september zou worden verleend,
 • de gemeente Heiloo bij navraag ten onrechte heeft gemeld dat de werkzaamheden niet voor 1 september zouden starten,
 • de werkzaamheden van PWN en HHNK zijn gestart vóórdat de omgevingsvergunning is verleend.

Stichting Heilloze Weg is door deze misleidende informatie op het verkeerde been gezet. Daardoor is er geen gelegenheid  geweest tot inspraak. De periode van zes weken om bezwaar aan te tekenen is thans verstreken. Wij hebben in deze zaak heel duidelijk en bijtijds onze interesse laten blijken.

 

Stichting Heilloze Weg verzoekt u daarom:

 • de bezwaartermijn inzake de betreffende (omgevings)vergunning(en) te verlengen, opdat wij tijd krijgen de vergunning(en) te bestuderen, eventueel deskundig advies in te winnen en eventueel een reactie te formuleren,
 • opschorting van de betreffende (omgevings)vergunning(en),
 • om een kopie van de betreffende (omgevings)vergunning(en),
 • om stukken waaruit afdoende blijkt:

. welke afspraken hierover met de aannemer zijn gemaakt,

. wie toezicht houdt op deze afspraken.

. welke maatregelen genomen zijn om het effect op de natuur minimaliseren.

 

3. Contra Expertise Haskoning

De Contra Expertise betreft slechts een beperkt deel van het plangebied; de Lagelaan met de kruisingen Oosterzijweg en Kennemerstraatweg / Kapellaan.

 

Stichting Heilloze Weg vraagt u een verklaring voor het volgende:

 • waarom wordt al bij voorbaat de meest veilige oplossing, een tunnel Lagelaan/Oosterzijweg, uitgesloten?
 • waarom moet de Cie OR nu, op 22 september, al oplossingsrichtingen aangeven en feitelijk keuzes maken, terwijl er nog steeds geen integraal Verkeersplan is en ook het tracé van de Aansluiting niet definitief vast staat (flessenhals)?

Het risico op suboptimale oplossingen en inconsistente dan wel verkeerde maatregelen is te groot; ook hier is sprake van onzorgvuldige besluitvorming.

 

4. Natuurcompensatie

Uit recente stukken van de Provincie blijkt dat er nog geen volledig Plan van Aanpak Groen-ontwikkeling is. Er is dus ook nog geen concrete planning voor de Groenontwikkeling, zoals die er al wel voor de Aansluiting, terwijl de natuurcompensatie toch geruime tijd functioneel moet zijn voor de eerste schop voor de Aansluiting de grond in gaat.

Bovendien gaan de eerste schetsen voor compensatie in de richting van compenseren binnen de bestaande NNN gebieden, in bermen en in geïsoleerde, niet onderling verbonden eco-zones.  Gebieden ook die door de Aansluiting A9 meer geluid- en lichthinder hebben. Dit is geen daadwerkelijke natuurcompensatie!

 

Stichting Heilloze Weg vraagt u in dit kader:

 • wanneer is het PvA gereed?
 • wat is de planning van de verdere besluitvorming inzake de natuurcompensatie?
 • de bevestiging dat niet met de werkzaamheden voor de Aansluiting A9 gestart wordt, zolang de natuurcompensatie niet functioneel is.

 

5. Financiën

De Overeenkomst Nieuwe Strandwal leidt volgens de laatste ramingen (actualisaties) tot een gat van circa €35 miljoen ( Zuiderloo: -/-  € 5 miljoen, Zandzoom:  -/- € 17 miljoen, Boekelermeer:  -/- € 3,5 miljoen, kosten Aansluiting: € 8,9 miljoen).

Bovendien is de ruilverkaveling mislukt en eisen de grondeigenaren meer geld dan begroot.

Verder zijn er tegenvallers vanuit BUCH; €0,8 miljoen extra kosten voor ICT.

 

Stichting Heilloze Weg vraagt u in dit kader:

 • is de Aansluiting A9 überhaupt financieel haalbaar op dit moment?
 • hoe gaat u het financiële gat dichten?
 • klopt het dat u in Zandzoom afziet van de bouw van 40% goedkopere woningen
 • klopt het dat u daarmee de Woonvisie loslaat?

 

 6. Bestuurlijk proces

Stichting Heilloze Weg maakt zich ernstig zorgen over de het bestuurlijk proces en de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Knelpunten worden naar de toekomst doorgeschoven, belangrijke beslissingen worden geforceerd en andere reeds genomen belangrijke beslissingen worden genegeerd.  

 

Stichting Heilloze Weg vraagt u in dit kader:

 • waarom legt u de motie van D66 inzake Duurzaamheid (minder autokilometers, terugdringen CO2 en verbeteren luchtkwaliteit) naast u neer?
 • waarom wijkt u af van de Woonvisie 40-30-30 zonder de raad hierin te kennen laat staan hierover mee te laten beslissen?
 • waarom negeert u het besluit van de meerderheid van de Cie OR (en feitelijk de meerderheid van de Gemeenteraad) die op 18 mei 2016 aangaf dat het VOORONTWERP Bestemmingsplan te onvoldragen en incompleet was om begin juli 2016 ter inzage te leggen?
 • waarom forceert u de besluitvorming over dit onvoldragen en incomplete VOORONTWERP op 23 november 2016 terwijl de Reactienota over dit onvoldragen en incomplete VOORONTWERP Bestemmingsplan pas op 23 november 2016 openbaar wordt?

en verzoekt u :

 • indien de Reactienota 4 weken voor 23 november nog NIET openbaar is, het ONTWERP Bestemmingsplan NIET op de agenda van de CIE OR te plaatsen,
 • indiende Reactienota pas op 23 november openbaar is, het ONTWERP Bestemmingsplan NIET op dezelfde dag op de agenda van de CIE OR te plaatsen maar minstens 4 weken later.

 

Tot slot, Stichting Heilloze Weg vindt de 4 pagina’s over de Aansluiting A9 in de Uitkijkpost en het Alkmaars Weekblad uiterst eenzijdig en misleidend. Zeker ook omdat de Uitkijkpost al bijna een jaar alle ingezonden reacties, die een kritisch geluid ten aanzien van de Aansluiting A9 bevatten, weigert te plaatsen.  Zo worden kritische inwoners monddood gemaakt en verliezen de lokale media hun onafhankelijke positie.  Beide een grote aantasting van het democratisch proces!

 

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

 

Stichting Heilloze Weg