Home » Inspreeknotitie 28 mei 2018

Inspreeknotitie Provinciale Commissie Natuur,Landbouw,Water & Milieu

28 mei 2018

 

Geachte voorzitter,

Geachte dames en heren,

 

Heilloze Weg is geschrokken van de brief van Gedeputeerde Staten van 11 april jongstleden.  Hetgeen wij vreesden en waarvoor wij al sinds 2015 hebben gewaarschuwd, wordt in deze brief bevestigd. Voor de 17 hectare uniek Oer IJ gebied en belangrijk weidevogelgebied die voor de Aansluiting A9 wordt opgeofferd, vindt vrijwel geen natuurcompensatie plaats.

 

Letterlijk staat in de brief: “Hiervoor wordt 9 ha weidevogelleefgebied ontgrensd. Dit wordt financieel gecompenseerd. Dat is in deze situatie volgens de provinciale Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie toegestaan, omdat fysieke compensatie in de directe omgeving niet mogelijk is gebleken” .

De overige 8 hectare wordt grotendeels gecompenseerd in reeds aangewezen NNN gebied. Dat is, zoals Heilloze Weg al eerder heeft aangegeven, een sigaar uit eigen doos.

 

Eigenlijk is de provinciale Uitvoeringsregeling een soort middeleeuwse aflaat; wetsovertredingen zijn gewoon toegestaan voor wie een zak geld heeft.  Is natuurcompensatie überhaupt serieus overwogen, of was het van meet af aan de opzet om de compensatie af te kopen?  Welke grondeigenaren zijn eigenlijk serieus benaderd in het kader van de natuurcompensatie? Is er wel echt aan de kar getrokken ?

 

Keer op keer blijkt dat het project Aansluiting A9 de inwoners en zelfs de gemeenteraad van Heiloo op het verkeerde been zet.  Zou eerst de bestaande parallelweg langs de A9 worden benut voor de afrit, nu komt er een afrit náást de parrallelweg. Zouden de op- en afritten eerst éénbaans zijn, nu worden ze tweebaans uitgevoerd. Zou de afrit aanvankelijk met een simpele T-kruising  aansluiten op de bestaande wegen, nu wordt er een turborotonde aangelegd. Gaandeweg is  het ruimtebeslag van de Aansluiting A9 met vele hectaren toegenomen, zonder dat dit ter besluit aan de gemeenteraad is voorgelegd. Zelfs niet ter kennisgeving. Zo kreeg de raad pas inzage in de Realisatie-overeenkomst nadat deze was getekend. De Wijzigingsovereenkomst op deze Realisatieovereenkomst is zelfs niet eens ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Er ligt inmiddels een compleet ander plan, dan waar de raad indertijd ja tegen heeft gezegd!

 

Niet alleen blijkt Heiloo op het verkeerde been te zijn gezet met de natuurcompensatie en het  projectplan, ook met de verkeersstromen die de Aansluiting A9 teweeg brengt, blijkt dit het geval. De afname van verkeer door de dorpskern blijkt een forse toename van 25% te zijn.  Een toename die Heiloo niet aan kan, waardoor de roep om een randweg west om Heiloo steeds luider wordt. Met als gevolg dat nog meer landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied opgeofferd wordt!

 

Tot slot is Heiloo op het verkeerde been gezet ten aanzien van het behoud van een cultuurhistorisch belangrijke stolpboerderij uit 1875. In de oorspronkelijke beslisstukken aan de raad stond dat deze stolp behouden zou blijven.  Het Bestemmingsplan Aansluiting A9 spreekt nu van sloop; in een apart artikel staat expliciet dat voor de sloop van dit specifieke pand een omgevingsvergunning nodig is. 

 

Desondanks blijken op 2 april de sloopwerkzaamheden gestart te zijn zonder omgevingsvergunning. Het Projectteam Aansluiting A9 heeft namelijk opdracht gegeven voor de kap van de bomen op het betreffende perceel en de sloop van het pand nadat het team op 20 maart een simpele “sloopmelding”  had gedaan.  Wist het projectteam niet van de bepalingen in het eigen Bestemmingsplan? Of dacht men geruisloos de inwoners en de Raad van State voor een fait accompli te kunnen zetten?

 

Want zoals iedereen inmiddels weet, is het project Aansluiting A9 opgeschort omdat de Raad van State eerst uitsluitsel wil van het Europese Hof van Justitie inzake de stikstofwetgeving.  De gemeente Heiloo heeft, als reactie op verzoeken om een Voorlopige Voorziening van Heilloze Weg, toegezegd geen onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden te starten.

 

Klaarblijkelijk trekt de Provincie zich hier niets van aan. Klaarblijkelijk trekt de provincie haar eigen plan. Klaarblijkelijk neemt de Provincie bewust een groot risico door vooruit te lopen op de uitspraak van de Raad van State. Gebruikmakend van haar eigen afkoopregelingen.

 

Heilloze Weg vindt het ontluisterend hoe de provincie cq. de overheid zich onttrekt aan de geest van haar eigen wetten en regelgeving ,  die er juist op gericht zijn om kwetsbare natuur in stand te houden, cultuurhistorische landschapselementen te beschermen en zo de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. 

 

Kortom, het wordt duurder en we zijn nog geen eens begonnen, het wordt drukker en zal leiden tot nog meer aanleg van wegen, cultureel erfgoed wordt nu i.t.t eerdere toezeggingen wel gesloopt, we krijgen meer asfalt en de natuur die verdwijnt wordt niet gecompenseerd ?

 

Ik zou zeggen, tijd voor herbezinning,  terug naar de Raad, want die heeft voor dit alles zeker geen groen licht gegeven, er wordt uitvoering gegeven aan een compleet ander plan dan waar de Raad toestemming voor heeft gegeven, of anders minimaal een herijking van het project op basis van de kennis en regelgeving van NU.

 

Niet aanleggen van de Aansluiting A9 is en blijft ook een optie!

 

Bestuur Stichting Heilloze Weg

 

In de Commissie zijn de volgende vragen gesteld en de antwoorden hierop zijn:

  1. De Stichting informeert haar achterban met feitelijk en recent nieuws. Honderden inwoners nemen deze nieuwsbrief af,  ruim 900 inwoners hebben de petitie "Afslag A9 Heiloo nee" ondertekend. Er is een de groeiende weerstand naarmate de startdatum nadert en de verkeersmaatregelen voor de afslag worden ingevoerd.
  2. Vraag van PvdA Nico Salm betrof het fenomeen opdrachtgeverschap en of we wel aan het juiste adres waren en verwees ons naar de Raad van Heiloo. Echter, de Gemeente verwijst je naar de Provincie, het blijkt dat rolverdeling/bevoegdheden allerminst duidelijk is, terwijl dat een natuurlijk een voorwaarde voor succes is, duidelijk eigenaarschap  in dit geval opdrachtgeverschap. 

 

terug