Home » Inspreeknotitie 11 september 2017

Inspreeknotitie Provinciale Staten Commissie Mobiliteit & Financiën

                                                           11 september 2017

Geachte voorzitter, dames en heren,

 

De Aansluiting A9 bij Heiloo staat op 16 oktober, als onderdeel van de PMI, op de agenda van deze commissie.

De week daarvoor, op 9 oktober, legt het college van Heiloo het Bestemmingsplan Aansluiting A9 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van Heiloo.

Daarom wil Heilloze Weg u toch vandaag al informeren over de uiterst smalle, en daarmee volstrekt onverantwoorde, basis waarop de gemeenteraad van Heiloo gevraagd wordt te besluiten.

 

Moet besluiten, want de planning is in beton gegoten. Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft het college van Heiloo de Overeenkomst Nieuwe Strandwal getekend, die “omwille van de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen” versneld was opgesteld. In 2016 verschafte het college de gemeenteraad geen inzicht in de Realisatieovereenkomst vóórdat deze getekend was. Vervolgens negeerde het college het verzoek van de voltallige raad om het Ontwerp Bestemmingsplan niet ter inzage te leggen omdat het te onvoldragen en onvolledig was. En nu forceert het college de besluitvorming over het Definitieve Bestemmingsplan op 9 oktober. Ongetwijfeld met oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Zo wordt tot 2 keer toe “over het graf geregeerd”.

 

Niet de inhoud, maar de ambtelijke deadlines voor besluitvorming en voor het vervallen van subsidies blijken bepalend. Dit besluitvormingsproces rammelt aan alle kanten. Wat voorbeelden:

 

Verkeersplan

Het Verkeersplan dat voor 2015 gepland is, is nog steeds niet afgerond. Pas in augustus 2017 is het onderliggende verkeersmodel geactualiseerd. Opnieuw bleken de prognoses weer hoger dan de vorige. Nu blijkt dat in elk van de 12 scenario’s mét Aansluiting A9 de verkeerslimieten van diverse wegen worden overschreden. Ook bij ingrijpende verkeersmaatregelen. Het college stelt dat "het verkeersmodel niet de gewenste effecten laat zien".  Heilloze Weg stelt dat het Verkeersplan Heiloo 1 ding duidelijk en onomstotelijk aantoont: de Aansluiting A9 is verkeerstechnisch voor Heiloo niet haalbaar .

 

Kosten

De totale kosten van aan de Aansluiting A9 gerelateerde cq. daarvoor noodzakelijk projecten zijn opnieuw gestegen. Heiloo is compleet out of financial control, immers:

  • de totale kosten voor de Aansluiting A9 zijn onbekend en bedragen nu al meer dan 38 miljoen (te laag begroot);
  • de verdeling van de kostenstijging 3 miljoen en toekomstige stijgingen is niet bekend,
  • de kosten voor de Spoortunnel blijken geen 10,8 miljoen maar 13,4 miljoen   (te laag begroot)
  • de extra kosten voor de aanpassing van de Vennewatersweg waren “vergeten” en bedragen 4,5 miljoen (niet meebegroot)
  • de extra kosten voor verkeersaanpassingen in Heiloo zijn pas helder zijn als er een integraal Verkeerplan ligt (niet meebegroot)

 

Natuurcompensatie

De onderzoeken van Arcadis zijn uit 2008, dus wettelijk niet langer geldig. Bovendien is in de onderzoeken uitgegaan van oude, te lage, normen voor oa. luchtkwaliteit. Ook blijkt dat de effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit zijn doorgerekend met de oude, achterhaalde verkeersaantallen. 

Maar een MER wordt niet uitgevoerd. Die acht het college niet nodig...

Mede op grond van de uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat, dient dit onderzoek geactualiseerd te worden waarbij uitgegaan moet worden van de nieuwste milieunormen en de meest recente verkeersprognoses.

 

Noodsprongen

Omdat de dorpskern van Heiloo de forse verkeerstoename van de Aansluiting A9 niet aan kan, er er nog geen Verkeersplan ligt dat een adequate oplossing biedt, worden door VVD en CDA proefballonnetjes opgelaten over:

  • het doortrekken Middenweg van Boekelermeer Alkmaar naar Boekelermeer Heiloo,. Dit leidt tot een tweede extra (sluip)verkeersstroom, die Heiloo en Akersloot niet aan kunnen.
  • het aanleggen van een ringweg, westelijk om Heiloo heen; hetgeen neerkomt op asfaltproblemen bestrijden met nog meer asfalt, ten koste van nog meer cultuurhistorisch belangrijk landschap en weidevogelgebied.

 

Mes op de keel door Alkmaar 

Alkmaar is inmiddels al gestart met het doortrekken van de Middenweg en zet daarmee Heiloo en CAL onder druk om het Bestemmingsplan Aansluiting A9 goed te keuren. Intimidatie ? Vooropgezet plan? De gemeenteraad van Heiloo heeft medio 2017 besloten de Middenweg niet vervroegd open te stellen.

Is hier sprake van opzettelijke achterhouden van informatie en smurfen van projectkosten? Dat zou ernstige misleiding, zelfs fraude zijn! Of is hier sprake van niet weten of onkunde? Dat zou ernstige incompetentie zijn!

 

Rekenkameronderzoek

De oppositie partijen in Heiloo hebben daarom op 31 augustus de Rekenkamer van BUCH formeel verzocht onderzoek te doen naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid inzake de Aansluiting A9

 

Raad van State

Heilloze Weg kondigt hierbij aan dat de stichting bij de Raad van State in beroep zal gaan tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9. Het college wil de besluitvorming over het Bestemmingsplan Aansluiting A9 in de gemeenteraad forceren zonder een adequaat Verkeersplan, zonder sluitende financiën, zonder kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardige natuurcompensatie. Je reinste wanbestuur!

 

 

Bestuur Stichting Heilloze Weg