Home » Burgerparticipatie, maar dan echt!

Inspreeknotitie Gemeenteraad Heiloo

                                                           1 februari 2016

 

Geachte voorzitter, dames en heren,

  

Op 7 december 2015 hebben de coalitiepartijen in Heiloo ingestemd met de concept realisatie overeenkomst afslag A9 bij Heiloo. Ondanks de vele vragen en onduidelijkheden over de afslag A9 die ook op dit moment nog leven.

 

D66 heeft bij herhaling gevraagd om een totaal overzicht van de kosten van de afslag A9, om duidelijkheid over de compensatie van de 16 hectare natuur die voor de afslag wordt opgeofferd en om helderheid omtrent het aantal te bouwen woningen in Zandzoom en Zuiderloo waaruit de afslag gefinancierd moet worden. Tevergeefs. Ook de PvdA heeft bij herhaling om informatie gevraagd. Ook tevergeefs. Op 18 januari heeft de PvdA daarom bij zowel het college van Heiloo als de Provincie NH een WOB verzoek ingediend tot het verstrekken van de financiële gegevens behorende bij de concept realisatie overeenkomst afslag A9.

 

Ook Heilloze Weg heeft meermalen om informatie gevraagd. Ook tevergeefs. Op de, op 18 november in een notitie aan de Commissie Openbare Ruimte gestelde vragen en verzoeken aan het gemeentebestuur om helderheid te verschaffen over kosten, natuurcompensatie en nader onderzoek naar de verkeers- en milieueffecten van de afslag A9, is geen reactie ontvangen. Daarom heeft ook Heilloze Weg vanmiddag een WOB-verzoek ingediend tot het verstrekken van de gevraagde informatie. Immers, zoals de PvdA in haar WOB verzoek terecht stelt, berust er geen geheimhouding op deze gegevens.

 

De concept realisatie overeenkomst afslag A9 is helaas aangenomen. Heilloze Weg zal het project de komende jaren nauwlettend volgen. Tevens vraagt Heilloze Weg het college om in de komende stappen inzake de afslag A9 concreet inhoud te geven aan de burgerparticipatie. De burgerparticipatie die het college zo hoog in het vaandel heeft staan als het gaat om de zorg, de sport, de cultuur, enzovoort.

 

Burgerparticipatie is geen gelegenheids-issue, dat te pas en te onpas kan worden gebruikt. Wel om wel te bezuinigen en taken van de gemeente over te nemen, maar niet om mee te denken en te beslissen.

 

Heilloze Weg maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop het college met haar burgers om gaat. Met name als het gaat om de afslag A9 en de gevolgen ervan.

 

In diverse polls op de website van de VVD en van de Uitkijkpost, bleken de meeste reacties TEGEN de afslag A9 te zijn. De petitie Afslag A9 Heiloo? Nee! Is door 850 burgers getekend.

Het college heeft deze signalen volledig genegeerd!

 

Akkoord, een poll en een petitie zijn geen representatieve peilingen. Een Referendum, zoals de VNG dat uitgewerkt heeft, is dat wel. Een bijkomend voordeel van een Referendum naar het model van de VNG is, is dat er een Referendumcommissie moet worden benoemd die objectieve informatie moet geven over het onderwerp van het Referendum. Over alle voors én tegens, zodat de burger een weloverwogen keuze kan maken. De afslag A9 is nl. niet zoiets als met spruitjes, je lust ze of je lust ze niet. Je bent niet simpelweg voor óf tegen!

 

Het is daarom bijzonder kwalijk dat het college haar toezegging uit 2014, om in 2015 een Referendum Verordening in te stellen, niet gestand heeft gedaan. Het college en de coalitie van Heiloo2000, VVD en CDA hebben 4 (!) pogingen van NCPN, D66 en PvdA om een Referendum mogelijk te maken, getorpedeerd. Uit angst dat een eerste referendum over de afslag A9 zou gaan? Uit angst dat de burgers in meerderheid tegen de afslag A9 zouden stemmen?

 

Beschamend is dat het college pas na een motie heeft besloten om de burgers via een informatie avond te informeren. Op 30 november, één week voor de raadsbehandeling! Een verzoek van Heilloze Weg om op deze avond plenair vragen te mogen stellen is afgewezen; de formele afwijzing van dit verzoek ontving Heilloze Weg pas 11 januari 2016! Hoezo verdeel en heers?!

 

Heilloze Weg biedt het college hierbij de handtekeningen aan van alle burgers die via de petitie hun stem tegen de afslag A9 hebben uitgebracht. En vraagt het college om in de verdere stappen inzake de afslag A9 rekening te houden met ALLE burgers, ook zij die tegen de afslag zijn, die hiervan de gevolgen in hun directe leefomgeving zullen ervaren.

 

Heilloze Weg vraagt het college om, in het kader van burgerparticipatie, vóóraf de burgers gedegen te informeren en met hen in gesprek te gaan.

Een nieuw jaar, een nieuwe cultuur!