Home » Bezwaarschrift sloop Stolpboerderij Lagelaan 3

Bezwaarschrift tegen sloop stolpboerderij Lagelaan 3

3 juli 2018

 

Geachte burgemeester,

 

Hierbij dient de Stichting Heilloze Weg haar bezwaar in tegen de ”beschikking omgevingsvergunning slopen”  Lagelaan 3 te Heiloo. Het betreft de beschikking van 23 mei 2018 met kenmerk WABO1800751 alsmede de beschikking van 28 mei  met kenmerk WABO1800750 (reactie op de

sloopmelding en toetsing aan het Bouwbesluit).

 

Stichting Heilloze Weg heeft ten doel het behouden en/of verbeteren van de natuur, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder de lucht de  bodem en het water, alsmede de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening in haar werkgebied en in dit verband bundelen en behartigen van de belangen van haar leden, alles in de ruimste zin van het woord. De statutaire doelstellingen van de stichting omvatten uitdrukkelijk de actieve bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Stichting Heilloze Weg beschouwt zich derhalve nadrukkelijk als belanghebbende in deze zaak.

 

Stichting Heilloze Weg richt haar bezwaar tegen de gehele beschikking en tegen alle onderdelen daarvan. Stichting Heilloze Weg baseert haar bezwaar onder meer op artikel 3.1 lid 1 Bro (goede ruimtelijke ordening), artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren) en artikel 3:46 Awb (motiveringsplicht).

 

Stichting Heilloze Weg behoudt zich het recht voor om in een eventuele latere beroepsprocedure haar zienswijze/bezwaren verder uit te werken en te staven met bewijzen. Tevens behoudt Stichting Heilloze Weg zich het recht voor om aanvullende overwegingen in te dienen.

 

Inleiding

De “beschikking omgevingsvergunning sloop” betreft de sloop van een karakteristieke noord-hollandse, beeldbepalende stolpboerderij uit 1885 gelegen aan de Lagelaan 3 te Heiloo.

In de bijlage van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal  uit 2014 (pagina 31) staat deze stolp beschreven als: De stolp in de oksel van de Oosterzijweg en de Lagelaan vormt een mooie aanzet tot de ontwikkeling van dit visitekaartje en zal dan ook gehandhaafd blijven.

In het Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9  uit 2017 (pagina 46 ) staat onder de kop  Cultuurhistorie:  Ten aanzien van cultuurhistorie geldt dat er met uitzondering van de Limmerdam slechts één cultuurhistorisch gebouwd element aanwezig is: de stolpboerderij aan de Lagelaan 3. Het plan is om deze stolpboerderij geheel te slopen.

 

Noodzaak

Er is geen noodzaak de stolp te slopen; noch vanuit bouwkundig standpunt, nog vanuit planologisch (Aansluiting A9) standpunt.

Deze stolp is tot 3 maanden terug op normale wijze bewoond geweest door de voormalige eigenaar. Sinds enkele maanden is er antikraak bewoning. Hieruit kan worden afgeleid dat de bouwkundige staat van stolp dusdanig is, dat sloop op bouwkundige gronden niet noodzakelijk is.

Uit  de  INTEGRALE ONTWERPRAPPORTAGE AANSLUITING A9 HEILOO uit 2017 van Arcadis (paragraaf 4.3.4) blijkt dat er twee varianten van de Aansluiting A9 mogelijk zijn waarin de stolp behouden kan blijven.  Deze twee varianten, te weten een noordelijke en een zuidelijke variant om de stolp heen, zijn reeds expliciet uitgewerkt in genoemd rapport. Arcadis schrijft letterlijk: Conclusie in ontwerpoverleg Ontzien stolpboerderij is mogelijk, echter is het in overleg met de eigenaren van de stolpboerderij gekozen voor het amoveren. Door deze keuze vervallen de noordelijke en zuidelijke variant. Er ontstaat dan een nieuwe zuideliike variant.

De eigenaren zijn in dit geval de gemeente Heiloo, die het pand in 2016 voor 1,9 miljoen euro gekocht heeft,

Stichting Heilloze Weg concludeert uit dit alles dat er noch bouwtechnisch, noch planologisch een noodzaak is voor de sloop van de stolp en dat de keuze van de gemeente Heiloo als eigenaar van het pand, bepalend is voor de sloop.  

Bovenstaande is strijdig met artikel 3.1 lid 1 Bro (goede ruimtelijke ordening) alsmede met artikel 3:46 Awb (motiveringsplicht).

 

Cultuurhistorische waarde

De stolp uit 1885 heeft een grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. In het Bestemmingsplan Aansluiting A9 (pagina 46) wordt dit erkend: “Bovendien betreft het een cultuurhistorisch element dat op grond van zowel gemeentelijk als provinciaal beleid behouden dient te blijven. In het beleid van de gemeente is er voor stolpboerderijen een wens opgenomen om dergelijke objecten zoveel mogelijk te beschermen en herbestemmen. De provincie heeft stolpboerderijen ook als aandachtspunt. Het advies is om er naar te streven om de boerderij te behouden. Indien dit niet mogelijk is wordt een bouwtechnisch onderzoek geadviseerd om vast te stellen hoe de boerderij is gebouwd en wat de datering is. Op deze wijze kan de historische boerderij gedocumenteerd worden en kan de historische informatie worden behouden

Alleen al uit het erkende en onbetwiste belang van het behouden van de stolp, hadden provincie en gemeente Heiloo een bredere afweging moeten maken          . 

Sloop is op dit punt strijdig met het Bestemmingsplan Aansluiting A9 alsmede met artikel 3.1 lid 1 Bro (goede ruimtelijke ordening)

 

Bouwtechnisch onderzoek

Aangezien provincie en gemeente ondanks het cultuurhistorisch en landschappelijke belang van de stolp hebben besloten tot sloop, is een bouwtechnisch onderzoek op grond van de omgevingswet vereist.  Het Bestemmingsplan Aansluiting A9 vermeld dat er alleen een omgevingsvergunning kan worden verleend nadat bouwhistorisch onderzoek is gedaan.

Dit bouwhistorisch onderzoek behelst een bezoek aan de stolp op 3 augustus 2017. Onduidelijk is door wie dit onderzoek is uitgevoerd.  De uitkomsten van het onderzoek behelzen slechts een verslag van het bezoek op 1 A4; er is geen onderzoeksrapport en er zijn geen foto’s etc. aanwezig. 

Stichting Heilloze Weg stelt dat het bouwtechnisch/bouwhistorisch onderzoek niet aan de daarvoor geldende eisen voldoet.

Bovenstaande is strijdig met artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren)

 

Uitkomsten bouwtechnisch onderzoek

Ook al is het onderzoek uiterst summier; de uitkomsten zijn opmerkelijk. Het bouwhistorisch onderzoek laat zien dat de staanders en liggers op heel ongebruikelijke wijze met smeedijzeren ankers aan elkaar verbonden zijn. Ook het gebruiken van eikenhout is heel bijzonder volgens dit rapport, omdat dit vooral tot 1700 werd gebruikt. De constructie is op een niet gebruikelijke wijze gemaakt.

Stichting Heilloze Weg vindt dat alleen al op basis van deze uitkomsten de gemeente Heiloo de stolp een beschermde status moet toekennen.  

Uit het onderzoeksverslag blijkt dat er is geadviseerd om dendrologisch onderzoek te doen.  Onduidelijk is of en wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Stichting Heilloze Weg vindt dat er eerst  een dendrologisch onderzoek dient plaats te vinden alvorens tot sloop van de stolp kan worden besloten.

Vooruitlopen op dendrologisch onderzoek is strijdig met  artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren)

 

Sloop versus verplaatsing

Tot op heden is niet onderzocht of de stolp in plaats van gesloopt, ook verplaatst kan worden.  Stichtingen als Heemschut en Vrienden van de Stolp hebben hier ervaring mee en kunnen van advies dienen. 

Stichting Heilloze Weg is van mening dat de mogelijkheid tot verplaatsing van stolp onderzocht dient de worden, al dan niet met extern advies van gespecialiseerde organisaties. Het besluit tot sloop is derhalve te prematuur.

Ook hier is sprake van strijdigheid met artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren)

 

Raad van State procedure inzake Bestemmingsplan Aansluiting A9

Op dit moment lopen er 5 beroepszaken bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9. De Raad van State heeft al deze zaken aangehouden vanwege onduidelijkheid over de geldende stikstof depositie wetgeving. Hangende deze procedure, die tot wijzigingen en mogelijk ook afstel van de Aansluiting A9 kan leiden, is het slopen van de stolp te prematuur.

Stichting Heilloze Weg heeft via een Voorlopige Voorziening van de gemeente Heiloo de toezegging dat de gemeente geen onomkeerbare werkzaamheden zal starten, vóór de uitspraak van de Raad van State. Slopen cq. verplaatsen zijn onomkeerbare werkzaamheden.

Stichting Heilloze Weg vraagt de gemeente Heiloo met klem om de sloop dan wel verplaatsing van de stolp uit te stellen tot ná de uitspraak van de Raad van State inzake het Bestemmingsplan Aansluiting A9.  In lijn hiermee stelt de Stichting Heilloze Weg dat de gemeente Heiloo aan de vergunning de voorwaarde moet verbinden, dat van deze vergunning alleen gebruik kan worden gemaakt als het Bestemmingsplan A9 onherroepelijk is vastgesteld  en het tracé duidelijk is.

Premature sloop alsmede het starten van onomkeerbare werkzaamheden zijn strijdig met artikel 3.1 lid 1 Bro (goede ruimtelijke ordening) alsmede met artikel 3:2 Awb (de op het bevoegd gezag rustende plicht om bij de voorbereiding van en besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren)

 

Besluitvormingsproces

Het is Stichting Heilloze Weg gebleken dat de provincie op 20 maart 2018 slechts een sloopmelding heeft gedaan. Op grond daarvan zijn op 3 april 2018 de sloopwerkzaamheden gestart; de boomsingel op het erf van de stolp en alle beplanting zijn verwijderd op deze dag .

Pas nadat omwonenden navraag bij de gemeente hebben gedaan inzake de vergunning, heeft de provincie de sloopwerkzaamheden gestaakt en heeft de provincie een omgevingsvergunningprocedure in gang gezet.

Stichting Heilloeze Weg stelt dat provincie en gemeente Heiloo hun eigen Bestemmingsplan Aansluiting A9 hebben genegeerd en dat de gemeente Heiloo ernstig tekort schiet in de handhaving van de betreffende wet- en regelgeving.

 

Verzoek

Stichting Heilloze Weg vraagt u de beschikking te herzien en alsnog de omgevingsvergunning te weigeren 

 

  

Bestemmingsplan Aansluiting A9

Overeenkomst Nieuwe Strandwal