Home » Bezwaar BDU subsidie

Bezwaar tegen toekenning BDU subsidie voor Reconstructie Kanaalweg

                                                              21 juni 2015

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

Bij deze maakt de Stichting Heilloze Weg  bezwaar tegen uw besluit, verzonden op 30 april 2015 aan de gemeente Heiloo met kenmerk  475566/ 473363,  om de gemeente Heiloo een bedrag van €1.365.454,-  toe te kennen in de vorm van een subsidie (Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord Holland 2013 na wijziging)  voor het project  ‘Herinrichting Kanaalweg’ te Heiloo (zie bijlage 1; Definitieve beschikking PNH).

 

De Stichting Heilloze Weg maakt bezwaar tegen uw besluit om de volgende redenen:

De gemeente Heiloo vraagt de subsidie aan met als belangrijkste argument dat de Kanaalweg verbreed dient te worden omdat deze weg met oog op de aanleg van de aansluiting van de A9 bij Heiloo meer (vracht)verkeer te verwerken krijgt. Feit is dat het project ‘Aansluiting A9 bij Heiloo’ nog in de zogeheten (PMI) Plan Fase staat en dat er nog geen besluit tot realisatie van de aansluiting A9 bij Heiloo is genomen door de Provincie Noord Holland. Zolang er nog geen besluit is genomen tot realisatie van de aansluiting van de A9 bij Heiloo, betreft de subsidie-aanvraag feitelijk alleen het ontsluiten van het bedrijventerrein Boekelermeer voor vrachtverkeer en het beperken van de negatieve effecten hiervan voor een aanpalende woonwijk.  Op grond van de uitvoeringsregeling, artikel 10c, komt dit niet voor een BDU-subsidie in aanmerking (vragen 14 ev. In de subsidie aanvraag). 

De gemeente Heiloo stelt in de subsidie aanvraag dat er geen juridische en planologische belemmeringen zijn (vraag 16) en dat er geen vergunningen nodig zijn (vraag 17).  Aangezien de werkzaamheden voor het verbreden van de Kanaalweg tussen de A9 en het bedrijventerrein Boekelermeer plaats vinden aangrenzend aan Weidevogelgebied en Natuur Netwerk Nederland gebied en er hiervoor minstens 60 volgroeide bomen moeten worden gekapt, dient er op grond van de Flora&Faunawet een inventarisatie/telling plaats te vinden met oog op beschermde flora en fauna. Uit eerdere inventarisaties blijkt het gebied rijk te zijn aan diverse tabel 2 en 3 soorten waardoor de gemeente Heiloo minimaal over een ontheffing van de Flora & Fauna Wet dient te beschikken. Tevens dient de gemeente Heiloo compenserende maatregelen te treffen. Voor bijvoorbeeld de diverse beschermde vleermuissoorten in het gebied dient er minimaal een jaar rond inventariserend onderzoek plaats te vinden en dient een eventueel compensatiegebied minimaal 2 jaar gereed én functioneel te zijn, alvorens de werkzaamheden mogen beginnen.  Volgens de Flora & Faunawet dienen er voor de te kappen bomen, nieuwe bomen in de plaats te komen die ook functioneel dezelfde waarde hebben. Er kan niet volstaan worden met jonge aanplant van enkele meters hoog. Tot op heden heeft de gemeente Heiloo geen inventariserend onderzoek gedaan, heeft zij geen ontheffing aangevraagd en is er geen besluit genomen over (de locatie van) compensatiegebieden (zie bijlage 2: Heilooer Die NDFF).

Gezien bovenstaande dienen de antwoorden van de gemeente Heiloo op de vragen 11 tot en met 13 inzake de tijdplanning van het project herijkt te worden; de werkzaamheden kunnen niet eerder starten dan dat het compensatiegebied voor tabel 2 en 3 soorten functioneel is. 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, wegcapaciteit en infrastructuur behoeft de  Kanaalweg geen herinrichting.  De afgelopen 5 jaar hebben slechts 4 ongevallen plaats gevonden waarvan 2 met letsel. Volgens het Verkeersplan Heiloo kan de Kanaalweg 8000 motorvoertuigen per etmaal verwerken (intensiteitsgrens) en daarmee is de wegcapaciteit tot 2030 afdoende op grond van recent  Verkeersonderzoek van Goudappel & Coffeng (5900 motorvoertuigen per etmaal in 2030 zonder afslag A9) .  De breedte van de rijweg, alsmede de breedte van de beide fietspaden aan weerszijden van de rijweg, voldoen met respectievelijk 6,5 meter en 2 meter. Verbreding van de rijweg met 0,5 meter is niet nodig; immers ook met 0,5 meter extra is het inhalen van vrachtverkeer cq. tractoren/landbouwvoertuigen net zo min mogelijk als nu. Hooguit verdient de Kanaalweg onderhoud en herstel; geen herinrichting!

Ten aanzien van de gebiedsontsluiting kan gesteld worden dat ook hier de planning herijkt dient te worden. Het geplande aantal van 2400 woningen in de wijken Zandzoom en Zuiderloo is inmiddels fors naar beneden bijgesteld en de einddatum van beide projecten is meermalen vooruitgeschoven. Ook stagneert de verkoop van de bedrijfskavels in het bedrijventerrein Boekelermeer. De STEC Groep heeft zelfs geadviseerd om een streep te halen door 30% van dit bedrijventerrein wegens 200 hectare overaanbod van bedrijventerreinen in de regio Alkmaar tot 2040. Uit hoofde van bedrijvigheid en woningbouw zal er de komende jaren hoegenaamd geen stijging van het verkeersaanbod zijn op de Kanaalweg. Een goedkopere gebiedsontsluiting is een verbindingsweg tussen bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo met bedrijventerrein Boekelermeer Alkmaar en bestaande aansluiting A9 Alkmaar. Juist die verbinding is door voorstanders van een extra aansluiting van de A9 bij Heiloo tegengehouden; een reeds bestaande verbinding (Boekelermeerweg) is hiervoor zelfs voor autoverkeer afgesloten. 

Over de leefbaarheid stelt de gemeente Heiloo dat er geen effecten zijn in termen van geluid en stank, CO2 uitstoot en fijnstof. Feit is dat de gemeente Heiloo geen 0-meting heeft gedaan en ook geen onderzoek naar deze effecten. 

Voorts betekent het project ‘Herinrichting Kanaalweg’ wel degelijk een aantasting van het landschap. Niet alleen vanwege hetgeen reeds eerder genoemd, maar ook omdat de bomenrij op de Kanaalweg die vanwege de herinrichting moet verdwijnen, van groot belang is. Zowel als nestel-, fourageer- en schuilmogelijkheid voor beschermde fauna als ook omdat deze bomenrij beeldbepalend is. Het is juist deze bomenrij die het bedrijventerrein aan het oog onttrekt, kijkend vanuit het Heilooer en Limmer Diegebied. Een prachtig stuk oud Oer IJ gebied dat naast grote natuurwaarde ook een grote cultuurhistorische waarde heeft.  Het is juist deze bomenrij die voorkomt dat het monstrueuze pand van Kaptein BV van ruim 200 meter lang en 14 meter hoog, dat pal aan de Kanaalweg zal verrijzen, vanuit de groene ruimte de horizon vervuilt!

Tot slot, de Stuurgroep Aansluiting A9 is, zoals het college van Castricum stelt, nog naarstig op zoek naar een variant van de aansluiting A9 die onder de €33 miljoen euro blijft conform overeengekomen in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal. Zolang deze variant nog niet gevonden is en daarmee ook het traject van de aansluiting nog niet definitief is vastgesteld, zijn infrastructurele aanpassingen met oog op deze aansluiting niet verantwoord (zie bijlage 3; Brief college Castricum).

 

Stichting Heilloze Weg is van mening dat het toekennen van de BDU-subsidie, met daarbij de voorwaarde dat er reeds voor 1 november 2015 een aanvang dient te worden gemaakt met de opdrachtgeving, veel te prematuur is gelet op de vele onzekerheden die van invloed zijn op de Herinrichting Kanaalweg cq. op de toekomstige verkeerssituatie. Zolang er nog geen besluit is genomen tot realisatie van de aansluiting van de A9 bij Heiloo en zolang de vereiste inventarisaties en onderzoeken nog niet hebben plaatsgevonden en zolang er geen compensatiegebieden functioneel zijn, dienen er geen onomkeerbare stappen te worden gezet.

Tevens verzoekt de Stichting Heilloze Weg de Provincie om de subsidie aanvraag zorgvuldig te toetsen aan de Uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord Holland 2013 na wijziging en uitgaande van de huidige situatie. Niet alleen omdat de aanvraag, zolang er geen besluit tot realisatie van de aansluiting van de A9 bij Heiloo is genomen, feitelijk alleen de ontsluiting van het bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo voor vrachtverkeer betreft, maar ook omdat het college van Heiloo het project ‘Herinrichting Kanaalweg’ aan de gemeenteraad en de inwoners verkoopt als zijnde een ‘Reconstructie’ en ‘groot onderhoud’. Het verbeteren van de (reeds bestaande) ontsluitingsweg en het  onderhoud van de Kanaalweg komen beide niet voor BDU-subsidie in aanmerking (zie bijlage 4; Memo B&W Reconstructie Kanaalweg).   

 

De Stichting Heilloze Weg gaat er van uit dat haar bezwaar ontvankelijk is, aangezien het eventueel overschrijden van de bezwaartermijn deze stichting niet is aan te rekenen, de stichting diverse pogingen heeft ondernomen om de benodigde informatie voor het bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn te verkrijgen en de stichting binnen éen week na het verkrijgen van de benodigde informatie haar bezwaarschrift bij de Provincie Noord Holland heeft ingediend. De Stichting Heilloze Weg beroept zich hierbij onder meer op artikel 6.11 van de AWB.

Op 28 mei 2015 heeft de Stichting Heilloze Weg telefonisch contact opgenomen met de Provincie Noord Holland, Servicepunt Subsidies, om te informeren of en zo ja, wanneer de Provincie Noord Holland een BDU subsidie  heeft toegekend aan de gemeente Heiloo voor het project ‘Herinrichting Kanaalweg’.

De Provincie medewerker verklaarde deze informatie niet te mogen geven. Wel verklaarde hij dat bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit van de Provincie NH de BDU-subsidie toe te kennen en dat de procedure vereist dat zowel de datum van het besluit/de beschikking als ook het kenmerk van het besluit in het (pro forma) bezwaarschrift vermeld moeten worden. Datum en kenmerk mocht de medewerker niet geven. Hij verwees de Stichting Heilloze Weg hiervoor naar de gemeente Heiloo.

De Stichting Heilloze Weg heeft vervolgens op 31 mei 2015 een WOB-verzoek gericht aan het college van Heiloo met daarin het verzoek om betreffende gegevens. Op dit WOB-verzoek heeft Stichting Heilloze Weg tot op heden alleen een ontvangstbevestiging ontvangen (zie bijlage 5: WOB verzoek inzake Activiteiten van gemeente in Boekelermeer Heiloo).

Op 16 juni 2015 mailt een raadslid de stukken aan de Stichting Heilloze Weg.  Het is ook pas dan dat de Stichting de essentiële informatie in handen krijgt om een bezwaarschrift op te kunnen stellen!

De Stichting stuurt nog dezelfde week, op 18 juni 2015, haar bezwaarschrift aan de Provincie NH. De gemailde versie voldoet niet aan alle eisen. Derhalve is voorliggend bezwaarschrift, voorzien van de vereiste handtekeningen en aanvullingen, op 22 juni 2015 aan de Provincie aangeboden.

Nogmaals, het eventueel overschrijden van de bezwaartermijn is volledig te wijten aan de gemeente Heiloo die de benodigde informatie voor het bezwaarschrift (datum en kenmerk besluit), al of niet moedwillig, ruim twee weken heeft opgehouden (zie bijlage 6; mailwisseling W. Gomes en gemeente Heiloo cq. Heilloze Weg).

 

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

 

Namens Stichting Heilloze Weg

M. Boterman