Home » Beter meer tijd voor een goed Verkeersplan

Inspreeknotitie Commissie Openbare Ruimte Heiloo inzake

Verkeersbeleid 2018 - 2030

Heiloo 14 februari 2018

 

 

Beter meer tijd voor een goed Verkeersplan, dan een slecht Verkeersplan op tijd!

 

 

Geachte voorzitter, Geachte leden van de commissie,

 

In 2014, omstreeks deze tijd,  werd de Overeenkomst Nieuwe Strandwal oftewel de ONS voorbereid. De overeenkomst tussen Heiloo, Alkmaar Castricum en de Provincie NH om de Aansluiting A9 aan te leggen en deze te financieren uit de opbrengsten uit de nieuwbouw in Zandzoom, Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer. Feitelijk was het een herziening van NOFA 1; omdat Heiloo de financiële verplichtingen toen al niet kon nakomen. 

 

Heilloze Weg wil nog even een paar seignante punten uit het besluitvormingsproces in uw herinnering brengen,  omdat een herhaling van zetten dreigt. 

Zo is de ONS op verzoek van Heiloo versneld opgesteld, zodat deze nog net 1 week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 kon worden getekend. CvK Remkes zei letterlijk: “teneinde uw gemeente bij het project te houden in de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen.’

Op dezelfde wijze wordt nu nog gauw even een besluit over het Verkeersbeleid vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 doorgedrukt.  Zo worden de inwoners van Heiloo voor de tweede keer  buiten spel gezet!

 

In mei 2016 werd het Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 in de Commissie Openbare Ruimte besproken.  Een meerderheid van dit gremium stemde toen tegen de ter inzagelegging van dit voorontwerp omdat het te onvoldragen was en te veel open einden bevatte. Het rammelde aan alle kanten.  Op dezelfde wijze wordt nu  het Verkeersbeleid 2018 -2030 aan u voorgelegd. Een onvoldragen plan om een niet gedragen, rammelend terugvalscenario door te drukken.  Een scenario dat absoluut geen afdoende oplossing biedt voor de verkeersproblematiek in Heiloo. Een problematiek  die juist door de afslag A9 fors verergerd wordt. De nieuwste cijfers van 18 januari dit jaar bewijzen het opnieuw; de afslag bezorgt de Stationsweg 25% meer verkeer! En dit allemaal terwijl de bewonersgroepen nog 3 maanden de tijd hebben om een alternatief aan te dragen. En dit verkeersbeleid enorme gevolgen voor ALLE  inwoners heeft. Wat gaat u nu doen? Accepteert u het dat de inwoners zo buiten spel worden gezet?  

 

In 2016 overrulede het college de Cie OR door te zeggen dat de terinzagelegging van het Voorontwerp een collegebevoegdheid was.  Wat gaat het college doen als u het Verkeersbeleid vanavond niet goedkeurt? Dan wordt het gewoon ter besluitvorming aan de raad voorgelegd op 5 maart! Dan wordt u ook voor de tweede keer buiten spel gezet! Laat het er maar op aan komen, zou ik zeggen. Het gaat allang niet meer om de inhoud, het gaat om de procedure. Het besluitvormingsproces moet op tijd zijn afgerond. Orders van hogerhand? Afspraken met projectontwikkelaars en andere  ondernemers? Of is het dat er door 7 partijen beroep bij de RvS is aangetekend tegen de afslag A9 en er na 4 jaar nog steeds geen Verkeersplan is?  Hoe dan ook, de financiën ontbreken nog steeds, evenals een goed natuurcompensatieplan en het voorliggend Verkeersbeleid rammelt aan alle kanten.   Besef waar u Heiloo de komende 30 jaar mee opzadelt! Wij wensen u veel wijsheid!

 

 terug