Home » Bedenkingen en vragen bij Afslag A9 (3)

Inspreeknotitie Provinciale Staten Commissie Mobiliteit & Financiën

                                                           24 oktober 2016

 

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie,

 

Stichting heilloze Weg doet hierbij nogmaals een dringend beroep op u om de realisatie van de Aansluiting A9 bij Heiloo te heroverwegen en de werkzaamheden voor dit project ON HOLD te zetten zolang nut, noodzaak en publiek belang van dit project niet duidelijk zijn vastgesteld. Temeer omdat recente ontwikkelingen een bijstelling en herijking van de plannen en verkeersprognoses eisen.

 

Zoals u weet wordt de Aansluiting A9 gefinancierd uit de verkoopopbrengsten van het project Wonen in het Groen (Zandzoom en Zuiderloo) en de verkoop van bedrijfskavels in de Boekelermeer. Dit alles is vastgelegd in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) die de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar met de Provincie hebben afgesloten.

 

Ten aanzien van de Aansluiting A9 blijkt nu dat:

 • de Aansluiting meer kost dan begroot vanwege onder meer:

. een fietsbrug van 1,2 mln

. de vele aanpassingen van toeleidende wegen zoals de reconstructie Kanaalweg in Heiloo voor 2,8 mln. (nu met aparte BDU-subsidie gefinancierd),

. het mislukken van de vrijwillige ruilverkaveling, waardoor miljoenen meer aan compensatie betaald moet worden aan de grondeigenaren,

 • de risico pot van 5,2 mln van de Provincie NH leeg is, opgesoupeerd door niet begrootte kosten BTW en Rijkswaterstaat,)
 • er nu nog geen structurele woon/werk files zijn, maar juist kunnen komen (zie filevorming op de A9 ten gevolge van nieuwe wijken Heemskerk)
 • er nog geen doorgaande wegen aan hun verkeerslimieten zitten
 • de extra Aansluiting an sich wel leidt tot een verkeersinfarct in de dorpskern van Heiloo (vanwege verkeer naar de Egmonden etc.)
 • de N203, de doorgaande weg van Heiloo naar Uitgeest in 2015 is aangepast; deze is veiliger en kan meer verkeer aan, ook hier is geen sprake van structurele files,
 • de gemeente Uitgeest een extra Aansluiting op de A9 vanaf de N203 richting Akersloot wil (zie PMI punt 32; een variant die in 2010 nog is afgewezen nota bene !)
 • de veiligheid in het geding is; juist bij afslagen zijn veel ongelukken en nu komen er nog meer afslagen?

 

Ten aanzien van de woningbouw blijkt dat:

 • de projecten Wonen in het Groen al uit de provinciale lijst transitie-gebieden zijn geschrapt,
 • de gemeente Heiloo op het nieuwbouwproject Zuiderloo 5 mln.  euro verlies lijdt,
 • een recente uitspraak van de Raad van State inzake Zuiderloo leidt tot nog meer vertraging en hoger verlies zal leiden (compensatie / bouwstop ivm. Transportbedrijf van der Steen ),
 • op het nieuwbouwproject Zandzoom een verlies wordt geleden van ruim 15 mln. euro,
 • en dat ook hier de bouw is vertraagd hetgeen tot hogere (rente) kosten leidt.

 

Ten aanzien van het bedrijventerrein blijkt dat:

 • er in Regio verband is besloten, dat Alkmaar 2/3 (oftewel zo’n 60 hectare) van de Boekelermeer uit de markt gaat halen wegens gebrek aan kopers,
 • de Boekelermeer niet 30 werkplekken per ha biedt, zoals ooit geraamd, maar slechts 5 werkplekken per ha.
 • de gemeente Heiloo op haar deel van de Boekelermeer een verlies leidt van bijna 4 mln

 

Concluderend; Heiloo dient 8,9 mln. te betalen aan een Aansluiting A9 uit projecten die bij elkaar zo’n 25 mln euro verlies lijden. Aangezien ook Castricum en Alkmaar weinig financiële ruimte hebben zullen zij niet in dit gat springen

 

Vraag: wat doet de Provincie NH?

Hierbij wil Heilloze Weg u meegeven dat er meer speelt dan alleen geld!

 • de Aansluiting A9 gaat dwars door Natuur Netwerk Nederland gebied en belangrijk weidevogel gebied in het Heilooer en Limmer Die
 • de compensatie voor de 16 ha opgeofferde natuur hier, zit nog in de Plan van Aanpakfase, terwijl de natuurcompensatie gerealiseerd én functioneel moet zijn voor er een schop voor de Aansluiting de grond in mag
 • ditzelfde gebied heeft als laatste stuk Oer IJ met eeuwenoude verkavelingspatronen ook een belangrijke geologische en cultuurhistorische waarde,
 • om de verliezen op de woningbouwprojecten tegen te gaan wil Heiloo de woningdichtheid verhogen van 15 naar 25 woningen per hectare, waardoor historische landschapselementen en zichtlijnen alsnog verloren dreigen te gaan
 • en wat gaat de Provincie NH concreet bijdragen aan duurzaamheid en de CO2 reductie na de klimaattop in Parijs en de ratificatie van het Klimaatverdrag?

 

Sinds het persbericht van de Provincie NH van 21 maart 2005, waarin gedeputeerde Hooijmaijers (nog voor enig onderzoek en nog voor variantenanalyse had plaats gevonden), van het huidige tracé letterlijk zegt: "Dit is inderdaad de beste optie!" is dus wel heel veel veranderd!

 

Dan hebben we het nog niet gehad over de vergrijzing, want in 2040 is ruim 30% van Heiloo 65 of ouder. Ook niet over het Nieuwe Werken waardoor er veel minder woon/werkverkeer zal zijn dan indertijd geraamd.

 

Als u, ongehinderd door voortschrijdend inzicht, de aansluiting A9 doorzet, trekt u een gigantische, onverantwoord zware wissel op de toekomst.

Stichting Heilloze Weg geeft u daarom ter overweging de Aansluiting A9 te schrappen uit het meerjaren-plan.

 

Het bestuur van stichting Heilloze Weg