Home » Bedenkingen en vragen bij Afslag A9 (2)

Inspreeknotitie Provinciale Staten Commissie Mobiliteit & Financiën

                                                           23 november 2015

 

Geachte voorzitter, dames en heren,

 

Op uw agenda staat onder punt 7 de Aansluiting A9 bij Heiloo. Stichting Heilloze Weg heeft grote bedenkingen tegen, en vele vragen bij deze aansluiting. Wij doen een dringend beroep op u om de onrust en de onduidelijkheden rond deze aansluiting weg te nemen vóórdat u besluit dit project te promoveren naar de Realisatiefase.

Omdat andere insprekers ingaan op de aspecten Groen en Verkeer, beperk ik mij vanuit de Stichting Heilloze Weg tot 4 aspecten; nut en noodzaak, financiën, communicatie en besluitvorming.

 

Nut en Noodzaak

Alkmaar wil al sinds de jaren ‘70 haar gemeentegrens naar het zuiden verleggen en zuidelijk van Alkmaar een westelijke aftakking van de A9. Regeren is vooruitzien. Echter, toen en nu wordt een zware wissel getrokken op de toekomst: áls er straks meer woningen zijn, áls straks de Boekelermeer vol is... Maar op dit moment, 40 jaar later, zijn de woningen er nog niet en staat de Boekelermeer grotendeels leeg. Er zijn geen acute verkeersproblemen gerezen zoals dagelijkse files of overschrijding van de verkeerslimieten op de wegen in Castricum/Akersloot/Limmen en Heiloo.

De Raad van State stelt duidelijk dat de urgentie voor “een ontsluitingsweg” ontbreekt, zolang de huidige wegen hun verkeerslimieten nog niet bereikt hebben. Dan nog is de vraag of een extra aansluiting A9 de beste oplossing is om eventuele toekomstige overschrijding van de verkeerslimieten te voorkomen. Want over 40 jaar vanaf nu is sprake van een geheel andere bevolkingssamenstelling en automobiliteit. In 2040 is meer dan de helft van de bevolking 65 plus, de beroepsbevolking zal zijn gekrompen, thuiswerken, flexibele werktijden, internetwinkelen, gedeelde en dus minder werkplekken, etc.. Dit eist fundamentele herziening van de plannen!

(Bron: Planbureau voor de leefomgeving, STEC rapport 2014)

 

Financiën

Volgens de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS) bedragen de totale kosten van de aansluiting €33 miljoen. Gedeputeerde Staten spreken op 3 november van €36,576 miljoen. Volgens het college van B&W Heiloo zijn in deze €33 miljoen alle aanverwante kosten inbegrepen, waaronder grondverwerving, aanpassing onderliggend wegennet, etc. Over de totale kosten bestaat nog steeds grote onduidelijk, gezien de tientallen vragen in de Commissie Openbaren Ruimte Heiloo 18 november jl.  

Vraag: geef een duidelijk en gespecificeerd overzicht van alle kosten van de aansluiting én  de aanpassingen van het onderliggend wegennet en geef daarbij aan of deze onderdeel uitmaken van de ONS of zo niet, uit welke andere pot deze worden gefinancierd.

Vraag: geef duidelijk aan wat de totale geraamde kosten voor grondverwerving zijn, welk deel daarvan reeds gerealiseerd is cq. welke gronden nog niet verworven zijn en welke kosten voor deze nog niet gerealiseerde grondverwerving worden verwacht.

 

In oktober 2015 dook een post van €2,2 miljoen aan extra kosten op die verdeeld zal worden over Alkmaar, Castricum en Heiloo. Voorts blijkt dat de opgetreden vertraging in het PWN project tot kosten zal leiden. Deze extra kosten kunnen niet ten laste komen van de risicopot van 5,2 miljoen van de Provincie; want die is inmiddels leeg na een tegenvaller van ruim 5 miljoen vanwege BTW en Rijkswaterstaat.

Vraag: zitten deze 2,2 miljoen en PWN kosten in de ONS, zo niet, uit welke ander pot(ten) worden ze gefinancierd?

 

Volgens de ONS zal de aansluiting A9 deels gefinancierd wordt uit de verkoop van 2400 woningen in Zandzoom en Zuiderloo, en deels uit de verkoop van bedrijfskavels in de Boekelermeer Heiloo.

Vraag : uit welke pot wordt het gat gefinancierd dat is ontstaan, nu er in Zandzoom en Zuiderloo slechts 1815 woningen worden gebouwd én later dan gepland. Dito, uit welke pot wordt het gat gefinancierd dat is ontstaan nu er minder bedrijfskavels worden verkocht én later dan gepland?

 

Om de gaten in de financiering op te vullen worden opmerkelijke financiële constructies bedacht. Zo wordt de spoortunnel gefinancierd uit de Algemene Dienst via een lening van de gemeente aan zichzelf. Hierbij is sprake van een risicomarge van 15% oftewel €1,5 mln.

Vraag: uit welke pot worden het risico en de tegenvallers gefinancierd?

 

Voorts zijn er samenwerkingsverbanden met private investeerders in de vorm van Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappijen, anterieure overeenkomsten en opmerkelijk langlopende contracten (Ballast Nedam heeft een wegonderhoudscontract met Heiloo voor 18 jaar, Castricum heeft grond verkocht aan de GEM maar heeft als 49% aandeelhouder in deze GEM niet de zeggenschap maar loopt wel substantieel risico: Driessen Vastgoed uit Limmen heeft 51% van de aandelen).

Vraag: is het aanleggen van de aansluiting A9 in contracten met private partijen een onderdeel van de voorwaarden van deze samenwerkings/ verkoopcontracten?

Vraag: welke risico’s lopen de gemeenten via aangegane investeringsconstructies en hoe worden eventuele risico’s en tegenvallers gefinancierd?

 

Driessen Vastgoed heeft vele belangen in Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer en bij de afslag A9 via: Zandzoom CV, Exploitatie Maatschappij Limmer Strandwal, Beheer en Exploitatiemaatschappij Wind & Water en is eigenaar van AZ Sportterein ’t Lood en het bedrijfspand van BAZA/ Picturae in de Boekelermeer, etc.

Driessen heeft via dochterbedrijf Menor Investments ook belangen in Ballast Nedam, dat in 2007, op verzoek van Hooijmaijers een bedrag van 3500,- excl. BTW (via een valse factuur aan een makelaar) overboekte naar de VVD voor de verkiezingskas! Ballast Nedam dat haar grond in Zuiderloo weer aan Heiloo moest terugverkopen omdat de zaken en de woningverkopen tegenzaten en dat nu zelf overgenomen wordt door een Turks bouwbedrijf Renaissance. Opmerkelijke zaken!

Vraag: Pleeg integriteitsonderzoek vóórdat samenwerkingsverbanden en aanbestedingen worden gestart.

 

Communicatie

Een College van B&W heeft een actieve informatieplicht opdat de gemeenteraad weloverwogen en goed gefundeerd besluit kan nemen (gemeentewet art 169 en 180).

 

Gebleken is dat de colleges van B&W van Heiloo en Castricum hun gemeenteraden niet tijdig en niet volledig inzage hebben gegeven in alle onderzoeksrapporten inzake de aansluiting A9

Gebleken is dat beide colleges hun gemeenteraden in diverse raadsvoorstellen en andere beslisstukken, besluiten cq. instemming hebben gevraagd waarbij de colleges ver vooruitlopend op de besluitvorming al zijn uitgegaan van de realisatie van de aansluiting A9. Het scenario van niet aanleggen is niet belicht, terwijl het project nog steeds in de Planfase staat!

Vraag: is er sprake van actief informeren en zorgvuldige besluitvorming als de colleges in de voorstellen en stukken aan de raad informatie over de aansluiting A9 wegmoffelen en zo impliciete besluitvorming forceren?

 

Tot op heden heeft het college van B&W in Heiloo geen informatieavond over de aansluiting A9 voor haar inwoners georganiseerd, terwijl veel inwoners direct de gevolgen van de aansluiting zullen ondervinden en dit onderwerp sterk leeft getuige de handtekeningenactie “Afslag A9 Heiloo? Nee!” Pas op 30 november, vlak voordat de raad op 7 december het voor Heiloo zeer ingrijpende besluit inzake de aansluiting A9 zal nemen, heeft de betreffende wethouder een eerste informatie avond georganiseerd. En pas nadat de voltallige raad hem hiertoe, via een motie op 9 november, onder druk had gezet!

Vraag: is er sprake van zorgvuldige besluitvorming als de colleges de inwoners niet informeren en hen geen mogelijkheid bieden tot inspraak?

 

Dat de raadsleden onvoldoende geïnformeerd zijn blijkt uit de vergadering van de Commissie Openbare Ruimte op 18 november, waar de commissieleden ruim 60 vragen hebben gesteld over de financiën, de natuurcompensatie, het tracé, etc. van de aansluiting A9. De wethouder wilde deze vragen niet individueel beantwoorden maar stak een eigen verhaal of ‘waaruit de antwoorden wel zouden blijken’. Heilloze Weg maakt zich ernstig zorgen of alle vragen naar behoren inhoudelijk beantwoord zullen zijn en of alle kritiek is verwerkt, als de gemeenteraad van Heiloo zich op 7 december over de kwestie buigt. In Castricum is de aansluiting A9 zelfs niet als apart onderwerp geagendeerd in de gemeenteraad!

Vraag: is er sprake van actief informeren en zorgvuldige besluitvorming als colleges niet ingaan op individuele vragen cq. geen mogelijkheid bieden vragen te stellen?

 

Net zo als de Overeenkomst Nieuwe Strandwal er door Heiloo2000 en VVD net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is doorgedrukt, wordt nu het besluit tot realisatie van de aansluiting door gemeenten en Provincie doorgedrukt. Schande!