Home » Bedenkingen en vragen bij Afslag A9 (1)

Notitie Commissie Openbare Ruimte Heiloo

                                                           18 november 2015

 

 

Geachte leden van de Commissie Openbare Ruimte

 

Vanavond staat de aansluiting A9 op de agenda van de Commissie Openbare Ruimte. Op 7 december neemt de gemeenteraad een besluit over de aansluiting A9. Stichting Heilloze Weg geeft u hierbij haar bedenkingen in deze kwestie en legt u tevens een aantal verzoeken en vragen voor.  Wij hopen dat u onze verzoeken zult (doen) inwilligen en onze vragen zult (doen) beantwoorden.

 

Nut en Noodzaak

Alkmaar wil al sinds de jaren ‘70 haar gemeentegrens naar het zuiden verleggen en zuidelijk van Alkmaar een westelijke aftakking van de A9. Regeren is vooruitzien. Echter, toen en nu wordt een wissel getrokken op de toekomst. Als er straks meer woningen zijn, áls straks de Boekelermeer vol is... Maar op dit moment, 40 jaar later zijn er geen acute problemen gerezen qua files of overschrijding van verkeerslimieten. We missen de afslag niet!

De Raad van State heeft vastgesteld dat de urgentie voor de aanleg ontbreekt, zolang de huidige wegen hun verkeerslimieten nog niet bereikt hebben. Dan nog is de vraag of een extra aansluiting A9 hiervoor de beste oplossing is. Over 40 jaar van nu, is sprake van een geheel andere bevolkingssamenstelling en automobiliteit. In 2040 is meer dan de helft van de bevolking 65 of ouder, de beroepsbevolking zal zijn gekrompen, thuiswerken, flexibele werktijden, internetwinkelen, gedeelde en dus minder werkplekken, etc.. Dit eist fundamentele herziening van de plannen!

(Bron: Planbureau voor de leefomgeving, STEC rapport 2014)

 

Verkeer

Gedeputeerde Staten van NH stellen in hun antwoord dat de aansluiting A9 direct en indirect leidt tot een verkeerstoename in en door Heiloo: Kanaalweg +64%, Stationsweg +28%, Zeeweg +25%, Vennewatersweg +15% , Malevoort ? Hogeweg? Ypesteinerlaan?  (Bron: Antwoord van GS op vragen cie M&F)

Het college van B&W Heiloo stelt dat een spoortunnel en een aanpassing Kanaalweg geen relatie hebben met de afslag A9. Beide en andere infrastructurele aanpassingen blijken hoe dan ook noodzakelijk om de verkeerstoename als gevolg van de aansluiting te verwerken en zijn wel degelijk gerelateerd aan de aansluiting A9. Het college noemt de aansluiting A9 overigens zelf ook expliciet als reden voor de verkeerstoename die de reconstructie van de Kanaalweg noodzakelijk maakt. (Bron: Aanvraag BDU subsidie)

Er ontbreekt tot op heden een overall, actueel en uitgebalanceerd verkeersplan waarin alle verkeerseffecten van de afslag, én te nemen maatregelen om deze effecten op te vangen, zijn meegenomen. Kustverkeer en spitsverkeer zijn niet meegnomen in het onderzoek van Goudappel & Coffeng. Voor dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van de meest recente tellingen uit 2014. Evenmin is stilgestaan bij alle verkeersmaatregelen in onderlinge samenhang (afsluiten Kapellaan, eenrichtingsverkeer Westerweg, sluipverkeer Hogeweg en Ypesteinerlaan, etc).

Verzoek aan college: Stel een overall verkeersplan op, op basis van de verkeerstellingen uit 2014 en met alle verkeerseffecten én te nemen maatregelen in onderlinge samenhang.

 

Groen/leefmilieu

Het college stelt dat er onderzoeken zijn gedaan naar flora en fauna en dat er maatregelen zijn genomen om elementen te behouden. Deze onderzoeken blijken slechts quick scans te zijn en dateren van februari/maart 2014. Deze onderzoeken zijn niet volledig en niet actueel. Zo zijn er geen luchtkwaliteitsmetingen naar CO2, stikstof en fijnstof etc. gedaan in Heiloo op die wegen die de grootste verkeerstoename krijgen te verwerken. Bovendien geldt sinds 1 juli 2015 een nieuwe wet: Programmatische Aanpak Stikstof.

Verzoek aan college : Extra onderzoek naar stikstof in Heiloo op de wegen die het meeste verkeer te verwerken krijgen en de uitkomsten te toetsen aan de PAS.

Volgens de Flora & Fauna Wet is natuurcompensatie verplicht en deze compensatie moet 2 jaar functioneel zijn voor überhaupt gestart mag worden met de aanleg van de aansluiting.

Vraag: Waar en wanneer wordt de natuurcompensatie gerealiseerd?

Ondanks alle onderzoeken is een Milieu Effect Rapportage wettelijk verplicht inzake de aansluiting A9

Verzoek: Stel een MER op conform de wettelijke verplichtingen 

 

Financiën

Het college stelt dat de totale kosten van de aansluiting de €33 miljoen niet overschrijden. Gedeputeerde Staten spreken op 3 november van €36,576 miljoen. Het college van B&W stelt dat in deze €33 miljoen inbegrepen zijn alle aanverwante kosten (grondverwerving, aanpassing onderliggend wegennet, etc).

Op 25 juli 2014 stuurt het college van B&W een brief naar gedeputeerde Post inzake meerkosten van €5,2 miljoen voor BTW en Rijkswaterstaat en daarin wordt tevens gesteld dat de reconstructie Kanaalweg geen onderdeel van de ONS uitmaakt. (Bron: brief Dellemijn 25 juli 2014).

In oktober 2015 dook een post van €2,2 miljoen aan extra kosten op die verdeeld zal worden over Alkmaar, Castricum en Heiloo (€600.000).

Kortom, het is een gegoochel met cijfers en het is onduidelijk wat de exacte (geraamde) kosten voor de aansluiting A9 en andere maatregelen/aanpassingen zijn. Waar beslist de gemeenteraad op 7 december over? Of vindt de raad het allemaal wel prima en geeft ze een blanco cheque?

Verzoek aan college: Het college heeft een actieve informatieplicht en de gemeenteraad moet in staat zijn haar budgetrecht te kunnen uitoefenen, derhalve dient voor 7 december 2015 een duidelijk overzicht te worden gegeven van de exacte (geraamde) kosten voor de aansluiting A9 en andere maatregelen/aanpassingen.

Vraag: Wat zijn de totale geraamde kosten voor grondverwerving? Wat zijn de gerealiseerd kosten van grondverwerving tot op heden? Is alle grond inmiddels verworven? Zo nee, welke kosten voor grondverwerving worden nog verwacht?

 

Het college stelt, op grond van de ONS, dat de aansluiting A9 deels gefinancierd wordt uit woningverkopen Zandzoom en Zuiderloo, maar dat nieuwbouw in andere wijken de aansluiting ook nodig maakt.

Vraag; dragen deze nieuwe wijken ook bij aan de aansluiting? Zo nee, waarom niet als de inwoners er wel gebruik van gaan maken? Hoe, uit welke pot, wordt het gat gefinancierd dat ontstaat nu er minder woningen gebouwd worden én later dan gepland?

 

Een ander deel wordt gefinancierd uit verkoop bedrijfskavels in de Boekelermeer.

Vraag: wat waren de aanvankelijk ramingen van verkoopopbrengst en wat is de opbrengst tot op heden? Hoeveel hectare is in totaal uit te geven en hoeveel hectare is daarvan uitgegeven? Hoe, uit welke pot, wordt het gat gefinancierd dat ontstaat nu er minder bedrijfskavels worden verkocht én later dan gepland?

 

Het college stelt dat de aansluiting A9 /infrastructuur een gescheiden financieringsstroom betreft, los van maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt de spoortunnel gefinancierd uit de Algemene Dienst via een lening van de gemeente aan zichzelf én wordt gesproken van een risicomarge van 15% oftewel €1,5 miljoen. Uit welke pot worden de tegenvallers gefinancierd

Verzoek aan college: toezegging dat tekorten en tegenvallers voor de infrastructurele projecten niet ten laste worden gebracht van de Algemene Reserves.

 

Voorts zijn er samenwerkingsverbanden met private investeerders:

. Ballast Nedam, bewezen corruptie/steekpenningen en in zwaar weer/nu prooi van overname door Turks bouwbedrijf Renaissance

. Driessen Vastgoed, dat belangen heeft in:

- Ballast Nedam via dochtermaatschappij Menor Investments,

- Zandzoom

- Beheer en Exploitatiemaatschappij Wind & Water

- AZ Sportterein ’t Lood

- eigenaar pand BAZA/Picturae Boekelermeer

- etc.

. Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM; Driessen 51%, Castricum 49%)

. Timpaan,

Verzoek aan college: integriteitsonderzoek te plegen cq. onderdeel te maken van de aanbesteding , gelet op de aantoonbare corruptie alsmede met oog op mogelijke belangenverstrengeling.

 

Communicatie

Op grond van de gemeentewet art. 169 en 180 heeft het college een actieve informatieplicht. De quick scans en de onderzoeken inzake leefmilieu en natuur dateren van begin 2014 en zijn onder druk van Groen Platform Heiloo pas in oktober 2015 openbaar gemaakt.

Verzoek aan college: geef tijdig en volledig inzage in alle onderzoeksrapporten inzake de aansluiting A9 opdat de gemeenteraad weloverwogen en goed gefundeerd besluit kan nemen.

 

Stichting Heilloze Weg vindt het stuitend dat er in diverse raadsvoorstellen en andere stukken, vooruitlopend op de besluitvorming omtrent de aansluiting A9, al besluiten van de gemeenteraad worden gevraagd alsof er reeds groen licht is gegeven voor de aansluiting A9. Het project staat nog steeds in de Planfase!

Verzoek aan college: zorgvuldigheid bij de besluitvorming te betrachten door in haar stukken aan de raad expliciet te maken welke relatie de gevraagde besluiten hebben tot de aansluiting A9.

 

Het college heeft tot op heden geen informatieavond over de aansluiting A9 voor de inwoners georganiseerd, terwijl veel inwoners direct de gevolgen van de aansluiting zullen ondervinden. Pas onder druk van een motie heeft het college toegezegd om, slechts enkele weken voor het go/no go besluit valt, een informatie avond te organiseren. Een avond die notabene geen politiek karakter mag hebben, inspraak wordt niet op prijs gesteld.

Deze autocratische opstelling, dit eenrichtingsverkeer en het inwoners voor voldongen feiten stellen, getuigt van verregaande arrogantie.

Verzoek aan college: de dialoog aan te gaan met de inwoners over de aansluiting A9 en aanverwante zaken als aanpassing onderliggend wegennet.