Home » Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen in Heiloo. Wij willen u de standpunten van de partijen inzake de Aansluiting A9 niet onthouden!

CDA: Voor

Vraagtekens bij raming A9  

De fractie van CDA-Heiloo heeft kennis genomen van het memo van het college met daarin de mededeling van de projectleider aansluiting A9 dat uit een door Arcadis uitgevoerde nieuwe raming een mogelijke kostenverhoging van ca 3 miljoen Euro zou kunnen optreden. Onze fractie is daarover ‘not amused’ en heeft een aantal vraagtekens daarbij.

D66: Tegen

Zolang niet is voldaan aan voorwaarden D66

De afslag A9 in het verlengde van de Lagelaan is een punt van discussie onder de inwoners van Heiloo. Het lijkt een logische manier om in het zuiden snel de A9 te kunnen bereiken en daarnaast is ook een zuidelijke toegang tot de Boekelermeer gewenst. De kosten zijn echter hoog, niet alleen financieel maar ook voor de natuur aan de oostzijde van de A9, en zouden opgebracht worden door de opbrengsten van de projecten Zuiderloo en Zandzoom die nu tegenvallen. Door de veranderde omstandigheden moet de afslag heroverwogen worden.

Gemeentebelangen Heiloo: Tegen

Nut en noodzaak nooit aangetoond én de financiële en milieuoffers zijn te groot

De afslag A9 zou maximaal 8,5 miljoen kosten en betaald worden uit de opbrengsten van de wijken Zandzoom en Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer.  Nu blijkt de afslag Heiloo 12 miljoen (en meer) te kosten terwijl op alle nieuwbouw ruim 6 miljoen verlies wordt geleden. Realisatie van de afslag betekent voor de komende decennia een enorme jaarlijkse kostenpost die noopt tot bezuinigen op sport, cultuur en sociale voorzieningen en tot verhoging van de OZB.  Realisatie betekent ook het opofferen van 17 hectare natuurgebied en een verkeersinfarct in de dorpskern. Gemeentebelangen Heiloo wil niet klaplopen op toekomstige generaties.  Wij willen dat toekomstige generaties kunnen genieten van een groen, rustig Heiloo in een prachtige landelijke omgeving met schone lucht en zichtlijnen tot aan de kust. Net als wij nu. 

Heiloo 2000: Voor

Nodig voor ontwikkeling Boekelermeer

Voor de verdere ontwikkeling van de Boekelermeer is een snelle realisatie van de oostelijke afslag A9 van groot belang. Afwikkeling van het vrachtverkeer kan daarmee ten oosten van de A9 plaatsvinden en beperkt daarmee geluidsoverlast en verkeersdrukte op de Kanaalweg. Met prioriteit dient er bij de gemeente Alkmaar te worden aangedrongen op de aanleg van de Middenweg in de Boekelermeer. HEILOO-2000 wil de afwikkeling van het kustverkeer en doorgaand verkeer naar Bergen via Kooimeer en de randweg Alkmaar blijven stimuleren. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele volledige aansluiting op de A9 ons wegennet, met name de Vennewatersweg en het zuidelijk gedeelte van de Kennemerstraatweg, wordt belast met te veel doorgaand verkeer.

Heiloo Lokaal: Voor

Nog niet bekend

NCPN : Tegen

Eén groot debacle

Heiloo heeft geen behoefte aan een afslag A9. Ook niet aan dure koophuizen in Zandzoom en Zuiderloo en nog minder aan een bedrijventerrein. Dat blijkt overduidelijk uit onderzoeken van de STEC Groep. Er is in de regio Alkmaar nu al een groot overschot aan dure nieuwbouwprojecten en bedrijventerreinen.  Heiloo heeft juist behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren uit Heiloo zelf. Waarom een dure afslag die Heiloo niet kan betalen?  Terwijl er nog geen Verkeersplan is dat al het extra verkeer vanwege de afslag in goede banen leidt? Een afslag die leidt tot veel te dure nieuwbouw om de financiële gaten te dichten? Bovendien ook nog voor forensen die extra autokilometers gaan maken in een tijd dat we alle uitstoot direct en drastisch moeten verminderen!  

PvdA: Tegen

Eerst duidelijkheid over de financiele gevolgen

De gevolgen van de afslag A9, zoals de extra kosten van de rotondes en kruisingen van en naar de afslag A9, de kosten van de Vennewaterswegtunnel en de kosten bovenwijkse voorzieningen in de Zandzoom, houdt het college in de doeken.

De PvdA vindt dit buitengewoon zorgelijk en is beducht, dat het beleid van het huidig college voor vele jaren, een zware wissel trekt op de financiële positie en op termijn, Heiloo aan lagerwal kan brengen. Wanneer komt er nu volledige helderheid over de financiën van de afslag A9, de aanpassingen aan het overige wegentrajecten incl. de spoortunnel Vennewaterweg en hoe deze extra kosten worden gefinancierd en inclusief het noodzakelijke onderhoud?

VVD: Voor

Kostenoverschrijdingen? Je krijgt er een mooie afslag voor!

Er is een goeie deal met de Golfclub gemaakt. De golfbaan is belangrijk voor Heiloo. Zij hebben een veer moeten laten, dus betalen de inwoners van Heiloo 200.000 euro voor een tunnel onder de op/afafrit naar de driving range. Ook bedrijventerrein Boekelermeer is goed voor Heiloo, meer werkgelegenheid. En het verlies op de wijken Zandzoom en Zuiderloo? Meer inwoners houden Heiloo vitaal en zijn goed voor de Middenstand.